Trang Đảm bảo chất lượng
 
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.


I. Hệ đại học

 

Tên học phần

Mã học phần

Số TC

Tải về


1

Các thị trường và định chế tài chính

FIB 2003

3

Tải về


2

Đầu tư tài chính

FIB 3004

3

Tải về


3

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

FIB 2101

4

Tải về


4

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

FIB 2001

3

Tải về


5

Mô hình tài chính

FIB3009

3

Tải về


6

Ngân hàng quốc tế

FIB 3029

2

Tải về


7

Ngân hàng quốc tế

FIB2053

3

Tải về


8

Pháp luật tài chính ngân hàng

FIB 2012

3

Tải về


9

Phân tích báo cáo tài chính

BSA 2013

3

Tải về


10

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

FIB3049

3

Tải về


11

Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong NHTM

FIB3011-1

3

Tải về


12

Quản trị ngân hàng thương mại 1

FIB 2005

3

Tải về


13

Quản trị ngân hàng thương mại 2

FIB 3008

3

Tải về


14

Quản trị rủi ro tài chính

FIB3006

3

Tải về


15

Tài chính doanh nghiệp 1

BSA 2018

BSA 2018-E

3

Tải về


16

Tín dụng ngân hàng

FIB 3024

3

Tải về


17

Thuế

FIB 2015

3

Tải về


18

Tài chính M&A doanh nghiệp

FIB2038

3

Tải về


19

Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

FIB3113

3

Tải về

Kèm theo QĐ ban hành

20

Tín dụng ngân hàng (TA)

FIB3024-E

3

Tải về

21

Tài chính doanh nghiệp 2

BSA3030

BSA3030-E

3

Tải về


 22 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
 FIB3112 3 Tải về
 Kèm theo QĐ ban hành
 23 Tài chính cá nhân căn bản
 FIB31143
 Tải về

 

II. Hệ sau đại học
 

TT

Tên học phần

Mã học phần

Số TC

Tải về


1

Ngân hàng quốc tế

FIB6013

2

Tải về


2

Phân tích và Quản trị danh mục

đầu tư

FIB6004

3

Tải về


3

Quản trị các định chế tài chính

FIB6009

3

Tải về


4

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

FIB6003

3

Tải về


5

Tiền tệ ngân hàng và thị trường

tài chính

FIB6001

3

Tải về

Kèm theo QĐ ban hành

6

Tài chính công nâng cao

FIB6037

3

Tải về

7

Dịch vụ ngân hàng ưu tiên

FIB6034

2

Tải về

8

Ngân hàng quốc tế nâng cao

FIB6032

3

Tải về


9

Quản trị rủi ro trong các định chế TC

FIB6009

3

Tải về


 10 Quản trị công ty trong các tổ chức tài chính
FIB6032
 3 Tải về
Kèm theo QĐ ban hành
 11 Thị trường các định chế tài chính
FIB6008
 3 Tải về