Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

Ngày 22/5/2013, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.


Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Trường ĐHKT và đông đảo đảng viên thuộc Đảng bộ trường.>>> Chuyên mục:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị


Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã được Đảng ta phát động sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, nội dung trọng tâm là học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác. Đây là cuộc vận động lớn của Đảng ta, mang tính toàn dân, toàn diện, có chiến lược lâu dài và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong bối cảnh hiện nay.

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, phải tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng… Đặc biệt chỉ thị nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể; Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên; Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hội nghị là một trong những hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh và thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên Trường ĐHKT cùng nhau ôn lại, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Người.


Tin: Lưu Mai - Ảnh: Đỗ Chiêm