Trang Đào tạo đại học
 
Về việc nộp hồ sơ đề nghị chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần

Thông báo số 3942/TB-ĐHKT ngày 18/12/2020 về việc nộp hồ sơ đề nghị chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần


Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần như sau:

1. Hồ sơ chuyển điểm tương đương, hủy điểm:

Sinh viên mang thẻ sinh viên để trực tiếp đăng ký vào sổ tại Phòng Đào tạo và nộp hồ sơ theo yêu cầu như sau:

(1) Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương đã tích lũy tại các đơn vị khác của ĐHQGHN: 01 Bảng điểm có dấu hợp lệ.

(2) Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương đã tích lũy tại Đại học Kinh tế: đăng ký chuyển điểm tại Phòng Đào tạo.

(3) Sinh viên đề nghị hủy điểm học phần tự chọn hoặc học phần ngoài khung CTĐT: đăng ký hủy điểm tại Phòng Đào tạo.

(Sinh viên chỉ được hủy điểm học phần tự chọn/học phần ngoài CTĐT khi đã hoàn thành các học phần trong CTĐT và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của CTĐT)

(4) Sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học/chưa đạt và nhập chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ nếu có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh sau:

- Chứng chỉ TOEIC do IIG cấp: 02 bản photo chứng chỉ TOEIC hoặc:

+ Liên hệ với Trung tâm IIG để gửi bản sao phiếu điểm về Trường và đăng ký chuyển điểm tại Phòng Đào tạo (Người nhận: Ms. Lê Thị Dung, Tòa E4 – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0243 754 7506 +504)

- Chứng chỉ IELTS do BC/IDP cấp: 01 chứng thực bản sao đúng với bản chính

- Chứng chỉ/văn bằng tiếng Anh hợp lệ khác: 02 bản photo chứng chỉ/văn bằng

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN

3. Thời gian trả kết quả:

Sinh viên xem kết quả chuyển điểm, hủy điểm tại trang: daotao.vnu.edu.vn vào 4 đợt xét tốt nghiệp tháng 3,6,9 và 12 hàng năm, cụ thể như sau:

- Dự kiến từ 01/03 - 03/03: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/11 - 28/01

- Dự kiến từ 01/06 - 03/06: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/02 - 29/04

- Dự kiến từ 01/09 - 03/09: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/05 - 31/07

- Dự kiến từ 01/12 - 03/12: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/08 - 31/10

Lưu ý:

- Sinh viên có chứng chỉ/văn bằng tiếng Anh hợp lệ để chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học/chưa đạt phải lên Phòng Đào tạo đăng ký.

- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hạn sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 024.3754.7506 + 504.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN