Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2010-2011

Thực hiện công văn số 1596/CTSV ký ngày 24/8/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2010-2011


Thực hiện công văn hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2010-2011; Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2010-2011” như sau:      

I. Thời gian:

  • Chiều ngày 6/9/2010 ( từ 13h30 đến 17h00)

  • Cả ngày 7/9 năm 2010 (Sáng từ 7h45 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00).

  • Chiều ngày 12/9/2010 (từ 14h30 đến 17h00).

II. Địa điểm: Hội trường 10/12, Đại học Quốc gia Hà Nội.

III. Thành phần: Các báo cáo viên, cán bộ, giảng viên liên quan và sinh viên hệ chính quy.

IV. Phân công nhiệm vụ: 

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Lập kế hoạch, dự trù kinh phí và lên lịch học.

15/8

Phòng Đào tạo

Phòng KH-TC

2

Mời báo cáo viên

24/8

Phòng Đào tạo

 

3

Thuê hội trường, đảm bảo các điều kiện vật chất, trực âm thanh, ánh sáng tại hội trường.

23/8-25/9

Phòng HC-TH

Phòng Đào tạo

4

Chuẩn bị chế độ cho báo cáo viên

01/9

Phòng Đào tạo

 

5

Dẫn chương trình, điều hành và tổ chức các buổi học.

06,07,12/9

Phòng Đào tạo

 

6

Sắp xếp chỗ ngồi cho các lớp

1/9

Phòng Đào tạo

 

7

Ổn định tổ chức, giữ trật tự trong hội trường

06,07/9

Trợ lý các Khoa

Ban cán sự các lớp

8

Gửi danh sách sinh viên vắng, muộn và nộp danh sách cho phòng ĐT.

13/9

Trợ lý các Khoa

Ban cán sự các lớp

9

Ra quyết định kỷ luật đối với sinh viên vắng mặt.

15/9

Phòng Đào tạo

 

 V. Tổ chức và thực hiện: Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đã phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban giám hiệu.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN