Trang Đào tạo đại học
 
Hãy tham gia cuộc thi “Giờ học truyền cảm hứng”

Nhằm truyền cảm hứng và phát huy đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời tạo cơ hội cho giảng viên thuộc mọi thế hệ chia sẻ và lan tỏa các kinh nghiệm, ứng dụng đổi mới phương pháp giảng dạy, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cuộc thi “Giờ học truyền cảm hứng”. Cụ thể như sau:


I. Mục đích

 • Truyền cảm hứng và phát huy đổi mới sáng tạo trong giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Tạo cơ hội cho giảng viên thuộc mọi thế hệ chia sẻlan tỏa các kinh nghiệm, ứng dụng đổi mới phương pháp giảng dạy dạy nhằm hướng tới một môi trường đạo tạo năng động, chất lượng và sáng tạo.

II. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi: Các kinh nghiệm và sáng kiến đổi mới về phương pháp giảng dạy các môn học nhằm có được giờ học truyền cảm hứng tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (áp dụng đối với tất cả các hệ đào tạo)

2. Đối tượng tham gia dự thi:

 • Các giảng viên giảng dạy các môn học trong toàn trường (bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng, thành viên Ban tổ chức).
 • Không quá 03 thành viên tham gia 1 bài dự thi, tác giả tham gia dự thi là tự nguyện và sẽ phải tuân thủ các qui định và thể lệ của cuộc thi. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều hạng mục khác nhau.

III. Ban giám khảo

Thành viên Ban giám khảo là những huyển gia hàng đầu với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm 01 chuyên gia hàng đầu về Tổ chức Giáo dục và Công nghệ Giáo dục từ các tổ chức uy tín, 02 đại diện phòng Đào tạo và Ban giám hiệu sẽ cùng nhau đưa ra những góp ý, đánh giá xếp loại trao giải cho từng sản phẩm dự thi.

IV. Cách thức dự thi

1. Đăng ký dự thi

Các cá nhân/ nhóm đăng ký tham gia theo biểu mẫu và gửi bài dự thi theo yêu cầu chi tiết tại http://ueb.edu.vn/Doimoisangtao/Dangky.

2. Hạng mục nội dung đăng ký, hình thức thể hiện và tiêu chí đánh giá

STT

Hạng mục / Nội dung

Hình thức

Tiêu chí đánh giá

1

Khởi động lớp học sôi động, hiệu quả

Kịch bản các hoạt động khởi động hoặc clip thực tế một hoạt động khởi động thực tế

1. Tiêu chí chung

2. Các tiêu chí cụ thể

 • Khuấy động được không khí lớp học
 • Người học rèn được các kỹ năng (sáng tạo, hợp tác làm việc nhóm, tư duy phản biện, giao tiếp)

2

Hoạt động ôn bài cũ và tổng kết kiến thức đã học

Kịch bản các hoạt động khởi động hoặc clip thực tế một hoạt động ôn bài mà các thầy cô đã thực hiện

1. Tiêu chí chung

2. Các tiêu chí cụ thể

 • Khuyến khích được sự tham gia của mọi thành viên
 • Ôn được kiến thức cũ hiệu quả

 

3

Tổ chức cho lớp học làm bài tập nhóm hiệu quả, thu hút được sự tham gia của mọi thành viên

Bản mô tả nội dung, cách giao, chấm bài tập nhóm hoặc clip thực tế một hoạt động làm bài tập nhóm của lớp học

1. Tiêu chí chung

2. Các tiêu chí cụ thể

 • Công bằng cho các thành viên nhóm
 • Khuyến khích được sự tham gia của mọi thành viên
 • Phát huy năng lực phân công công việc trong nhóm
 • Phát huy khả năng đánh giá và phân tích của người học

4

Những hoạt động kích thích tư duy sáng tạo của người học

Kịch bản các hoạt động kích thích tư duy sáng tạo của người học hoặc clip thực tế một hoạt động kích thích sáng tạo của người học mà các thầy cô đã thực hiện

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Khuyến khích được sự tham gia của mọi thành viên
 • Có Sản phẩm mang tính sáng tạo của cá nhân và tập thể
 • Phát huy tính cá thể hóa trong hoạt động nhóm

5

Những hoạt động  để lớp học sôi động

Bản mô tả  hoặc clip một hoạt động mà thầy cô đã triển khai khiến cho lớp học sôi động

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Tạo không khí sôi động trong lớp học
 • Mọi thành viên trong lớp đều có thể tham gia (độ dễ)
 • Khuyến khích được mọi thành viên sẵn sàng tham gia (độ hấp dẫn)

6

Hoạt động kiểm tra đánh giá trong lớp học

Bản mô tả hoặc clip một hoạt động mà thầy cô đã triển khai hoạt động kiểm tra đánh giá cho lớp

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Công bằng cho các thành viên
 • Đảm bảo khách quan trong đánh giá nỗ lưc của cá nhân (đối với bài tập cá nhân), Đánh giá được sự khác biệt của các nhóm (đối với bài tập nhóm)
 • Tiết kiệm thời gian chấm bài cho giáo viên

7

Chia sẻ một kỷ niệm khó quên về một giờ học truyền cảm hứng

Bài viết hoặc clip chia sẻ một kỷ niệm khó quên về một giờ học truyền cảm hứng trong thời gian giảng dạy tại UEB

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Đề cao tính nhân văn trong mối quan hệ giữa Thầy và Trò.
 • Khơi dậy ngọn lửa tình yêu nghề nghiệp đối với giảng viên.
 • Khơi gợi và duy trì tình yêu trường, lớp đối với sinh viên và giảng viên qua các thế hệ

8

Bí quyết giảng dạy online hiệu quả

Bản mô tả hoặc clip chia sẻ bí quyết giảng dạy online hiệu quả

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Các kỹ năng dễ hiểu và có thể áp dụng, lan rộng cho nhiều giảng viên và nhiều môn học
 • Phần lớn Sinh viên đón nhận tích cực
 • Tăng khả năng tương tác trên các nền tảng CNTT
 • Các mục tiêu đạt được của giờ hoc/ môn học được giảng dạy online đảm bảo không ít hơn giờ học/ môn học được giảng dạy trực tiếp

9

Kỹ năng Thấu cảm người học trước, trong và sau môn học

Bản mô tả hoặc  clip một hay một vài hoạt động mà thầy cô đã triển khai nhằm thấu cảm sinh viên

1. Tiêu chí chung

2. Tiêu chí cụ thể

 • Đánh giá được mong muốn của sinh viên đối với môn học và giảng viên
 • Đánh giá được những mong muốn của sinh viên về những điều chỉnh của giảng viên trong quá trình day học
 • Đánh giá được mong muốn được hỗ trợ của sinh viên sau môn học

10

Các nội dung khác

Mọi hình thức trình bày phù hợp

1. Tiêu chí chúng

2. Tiêu chí cụ thể:

 • Tác giả tự thuyết minh về các muc tiêu này.

Tiêu chí chung bao gồm:

 • Sáng tạo: Người giảng có thể kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên và học viên, người học có cơ hội tổng hợp và khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Truyền cảm hứng: Người học hào hứng thích thú với những nội dung được truyền đạt trên lớp.
 • Tương tác : Khuyến khích trao đổi thông tin giữa người dạy và người học cả trên lớp và ngoài lớp học
 • Hợp tác:  Khuyến khích người học hợp tác và phát triển các hoạt động nhóm, chia sẻ trách nhiệm và sự phân công công việc cho tất cả các thành viên nhóm, hướng tới trao quyền.
 • Đa dạng: Sản phẩm được thiết kế phù hợp với các phong cách học tập khác nhau của học sinh, thể hiện được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm tạo ra một lộ trình học tập toàn diện.
 • Tăng cường tự chủ: Sản phẩm khuyến khích tính tự chủ của sinh viên, tạo sự tự tin cho sinh viên và tăng cường khả năng tự chủ của sinh viên.
 • Tính khả thi: Các sản phẩm dự thi đảm bảo có thể thực hiện và triển khai ngay trong giảng dạy tại Đại học Kinh tế.
 • Tính lan tỏa: Sản phẩm dự thi có thể được mô tả phù hợp và có thể dễ dàng áp dụng lan tỏa trong các học phần khác nhau tại Đại học Kinh tế.
3. Nộp bài tham gia cuộc thi

a. Bài dự thi: văn bản báo cáo (pdf.) và clip mô tả (mp4., nếu có) gửi nộp theo tài khoản đã đăng ký tại http://ueb.edu.vn/Doimoisangtao

b. Hạn nộp sản phẩm tham gia: 16/08/2020 - 18/08/2020

c.  Bài dự văn bản báo cáo (pdf.) gồm 3 phần:

Phần 1: Thông tin chung về tác giả và nội dung dự thi
 • Trang bìa chính
 • Trang bìa phụ kèm chữ ký người tham gia
 • Cam kết của người dự thi về thông tin đã sử dụng và ý tưởng đề xuất trong sáng kiến đổi mới là sản phẩm riêng của nhóm tác giả.
 • Thông tin chung về tác giả/ nhóm tác giả
 • Nội dung chính: lựa chọn 1 trong các nội dung hạng mục được nêu ở mục 1.
 • Tóm tắt nội dung: tóm tắt ngắn gọn (không quá 500 từ) các nội dung văn bản cáo cáo/ clip mô tả nội dung sáng tạo, truyền cảm hứng.

Phần 2: Nội dung bài dự thi (tối đa 3 trang)

 • Kịch bản (kèm hình ảnh, nếu có): Mô tả kịch bản chi tiết một giờ giảng tâm huyết, chia sẻ câu chuyện kỷ niệm, kinh nghiệm với mong muốn chia sẻ và lan tỏa.
 • Đoạn clip: ghi rõ “Video Clip đính kèm - [Tên đoạn clip-Tên tác giả]”.

Phần 3: Trang thông tin về tài liệu tham khảo và các phụ lục của bài thi.

V. Các mốc thời gian của cuộc thi

 • Ngày 15/4/2020:  Chính thức phát động cuộc thi
 • Ngày 15/07/2020 - 30/07/2020: Giảng viên đăng ký dự thi và tham gia khóa đào tạo về đổi mới sáng tạo do UEB tổ chức
 • Ngày 18/08/2020:  Hạn nộp sản phẩm tham gia.
 • Ngày 22/08/2020: Báo cáo sản phẩm và đánh giá - Final Pitching.

VI. Yêu cầu đối với bài dự thi

Cách thức tham gia: Người tham dự có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết nộp sản phẩm tại:  http://ueb.edu.vn/Doimoisangtao/Huong-dan

VII. Giải thưởng

Các tập thể/ cá nhân đạt giải sẽ được trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng và nhận các phần thưởng hiện kim bao gồm:

 • 01 Giải Giờ học truyền cảm hứng, trị giá 5.000.000 đồng
 • 08 Giải cho từng hạng mục, mỗi giải trị giá 2.0000.000 đồng
 • 01 Giải Tập thể cho đơn vị có nhiều cá nhân tham gia nhất, trị giá 3.000.000 đồng

Tất cả các bài dự thi đạt đủ tiêu chí sẽ được lựa chọn để đưa vào tập san“Giờ học truyền cảm hứng UEB”.

Cơ cấu của giải thưởng có thể thay đổi dựa trên kết quả và chất lượng bài thi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Thư ký Ban tổ chức cuộc thi: Bùi Phương Chi - Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Emai: sangtaoueb@gmail.com
 • ĐT liên hệ: 0886569988
 • Website: http://ueb.edu.vn/Doimoisangtao

Ban tổ chức cuộc thi