Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010

Theo công văn số 398/TCNS ngày 5/3/2010 của Trường Đại học Kinh tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010


Căn cứ Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
Căn cứ văn bản số 682/HD-CTHSSV ngày 25/02/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng dẫn về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010,
Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình và hồ sơ xét tặng các danh hiệu trên như sau:
1. Đối tượng áp dụng trong trường Đại học Kinh tế:
Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giảng dạy, quản lý giáo dục, bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ công tác tại các phòng, ban, bộ phận; giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong Trường; các nhà giáo đã nghỉ hưu (công tác trước khi nghỉ hưu tại Khoa Kinh tế, ĐHQGHN trước đây hoặc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN).
2. Tiêu chuẩn xét tặng:

  • Vì tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân yêu cầu phải là Nhà giáo ưu tú nên trường Đại học Kinh tế chỉ hướng dẫn quy trình đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
  • Tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

2.1. Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục sinh viên, học viên; gương mẫu, là tấm gương cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp noi theo;
2.2. Có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục; được sinh viên, học viên, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng:
+ Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, có nhiều sinh viên, học viên giỏi;
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng đơn vị trở thành tập thể lao động xuất sắc;
+ Có cải tiến hoặc sáng kiến, kinh nghiệm, hoặc công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá, xếp hạng từ khá trở lên.
* Tiêu chuẩn về tài năng sư phạm và có công trong sự nghiệp giáo dục đối với giáo viên từng cấp học, trình độ đào tạo và cán bộ quản lý:
- Tiêu chuẩn chung: Phải có ít nhất 5 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong đó có ít nhất 01 năm được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ, ngành hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trước khi Luật Thi đua, Khen thưởng có hiệu lực (kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về trước) được áp dụng danh hiệu giáo viên giỏi tương đương với danh hiệu chiến sĩ thi đua để xét tặng.
- Tiêu chuẩn cụ thể khác đối với các trường đại học:
+ Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục;
+ Có bề dầy thành tích trong nghiên cứu khoa học, chủ biên giáo trình, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc chủ trì nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng trong giảng dạy, đã được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước xếp loại tốt; đào tạo được nhiều tiến sĩ;
+ Có nhiều đóng góp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi của chuyên ngành, của trường;
+ Có nhiều đóng góp trong việc hướng dẫn sinh viên, học viên cải tiến phương pháp học tập; tích cực nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, có nhiều sinh viên giỏi, có thành tích đóng góp đào tạo những người giỏi cho đất nước.
+ Riêng đối với cán bộ quản lý, thời kỳ công tác quản lý giáo dục phải có giải pháp, sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có tác dụng đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý được hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ đánh giá từ loại khá trở lên; đã tham mưu, tổ chức thực hiện có kết quả công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần làm cho đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc.
2.3. Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy; thời gian làm cán bộ quản lý, tham gia giảng dạy đủ số giờ theo quy định hiện hành vẫn được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.
Thời gian tính quy đổi đối với các cán bộ khác, đề nghị tham khảo thêm tại Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT.
3. Quy trình và Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
3.1. Quy trình:
- Bước 1: Thủ trưởng các đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình để giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm những người đủ tiêu chuẩn. Nội dung cụ thể:
+ Trên cơ sở nắm vững các tiêu chuẩn, đối tượng áp dụng, cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.
+ Toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị trao đổi về thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm.
+ Công bố công khai kết quả. Gửi danh sách đề nghị Hội đồng cơ sở xem xét, trình Hội đồng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (Các nhà giáo trong danh sách đề nghị phải đạt được 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giảng viên trong đơn vị trở lên).
- Bước 2: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Trường (gọi tắt là Hội đồng cấp cơ sở) sơ duyệt.
Hội đồng cấp cơ sở họp để xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng người, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giảng viên ở bước 1, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.
- Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:
+ Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quả sơ duyệt trong toàn trường.
+ Tổ chức thăm dò dư luận tại các đơn vị và sinh viên, học viên trong Trường.
- Bước 4: Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành, công bố trong toàn trường và gửi danh sách lên Hội đồng cấp Đại học Quốc gia.
Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở (theo quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
3.2. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2 bộ):
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4cm;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng (download mẫu hồ sơ cá nhân tại đây).
Để đảm bảo kế hoạch xét duyệt, đề nghị Trưởng các đơn vị tiến hành Bước 1 trong Quy trình; gửi kết quả bằng văn bản (kèm theo phiếu tín nhiệm) về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT cấp Trường (qua phòng TCNS) trước ngày 30/3/2010.

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ (đã ký)