Trang Đào tạo đại học
 
Hình thức thi của sinh viên khóa QH-2019-E Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 1666/ĐHKT-ĐT ngày 03/06/2021 về việc Hình thức thi của sinh viên khóa QH-2019-E Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 271/TB-ĐHKT ngày 27/1/2021 về việc thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 1432/ĐHKT-ĐT ngày 11/5/2021 của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về hình thức đánh giá hết học phần, học kỳ II năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức thi đánh giá hết học phần của các học phần của sinh viên khóa QH-2019-E thời gian học từ ngày 11/1/2021 đến ngày 25/6/2021 như sau:

1. Học phần làm bài tập lớn: danh sách kèm theo;

2. Học phần Toán kinh tế, Xác suất thống kê, Chủ nghĩa xã hội khoa học: lùi lịch thi cho đến khi có thông báo mới ;

3. Học phần thi online: danh sách kèm theo, thời gian thi từ 05/07/2021 đến ngày 16/07/2021, phòng Đào tạo sẽ gửi thông báo lịch thi chi tiết và hướng dẫn thi cụ thể sau.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN