Nhận diện thương hiệu
 
  Biểu tượng Trường ĐHKT  
  Hướng dẫn sử dụng logo  
  Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên  
  Sử dụng sai logo