Nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2023 - Bậc đào tạo thạc sĩ

Học viên nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ.Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2023 - bậc đào tạo thạc sĩ, cụ thể như sau: 
1. Hồ sơ: 
Học viên đăng ký nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại địa chỉ sau: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpT90-yUJ5zLsZtGPw1g8zLSkWV1Dh-RQGsTU8B3HTWIe3mA/viewform
Yêu cầu
- Học viên ghi mã số học viên, ký và ghi rõ họ tên vào mặt sau 01 bản văn bằng/chứng chỉ;
- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng (2 năm kể từ ngày thi). Văn bằng/chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.
2. Thời gian nộp: 
- Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN.
3. Thời hạn nộp: 
- Học viên nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trong trường hợp nộp muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của học viên.
Mọi thắc mắc học viên liên hệ: ThS. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +504
Download Thông báo tại đây


Phòng Đào tạo