Trang cựu sinh viên
 
Kế hoạch điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến cựu sinh viên về tình hình việc làm

Công văn số1178 /KH-ĐHKT ngày 8/7/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


I. Mục đích,đối tượng và phạm vi áp dụng
  • Mục đích: Theo CV số 2158/QĐ-ĐHKT ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế về việc điều tra khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo.
  • Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cựu sinh viên K51 thuộc các ngành đào tạo cử nhân của Trường ĐH Kinh tế, tốt nghiệp năm 2010.
  • Thời gian thực hiện điều tra khảo sát: từ T7/2011 – T9/2011
II. Phương pháp thực hiện

Cuộc điều tra này áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để thu thập thông tin theo nội dung đã định thông qua phiếu trưng cầu ý kiến. Cán bộ điều tra trực tiếp gửi phiếu đến từng cựu sinh viên kèm theo hướng dẫn cách cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết hoặc phỏng vấn qua điện thoại, hoặc lấy phiếu điều tra trực tuyến.

III. Công cụ khảo sát, điều tra, đánh giá

Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến nhằm đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cũng như mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên sau khi theo học các chương trình đào tạo của  Nhà trường.

IV. Thời gian biểu và phân công công việc

Stt
Nội dung nhiệm vụ
Thực hiện
Thời hạn hoàn thành
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp

1.     

Điều chỉnh phiếu điều tra
TTĐBCLGD
 
15/07/2011

2.     

Xây dựng kế hoạch điều tra và dự trù kinh phí

TTĐBCLGD
 
22/07/2011

3.     

Lập lịch trình điều tra chi tiết
TTĐBCLGD
CSS
25/07/2011

4.     

Họp tập huấn điều tra
TTĐBCLGD
CSS
29/07/2011

5.     

Tiến hành điều tra và thu phiều
TTĐBCLGD
CSS
22/08/2011

6.     

Mã hóa phiếu và nhập số liệu (SPSS)

Cộng tác viên

TTĐBCLGD
31/08/2011

7.     

Xử lý, phân tích số liệu
TTĐBCLGD
 
15/092011

8.     

Viết báo cáo kết quả điều tra
TTĐBCLGD
 
28/09/2011

9.     

Thông báo kết quả tới các bên liên quan

TTĐBCLGD
 
30/09/2011

10. 

Lưu giữ, bảo mật kết quả
TTĐBCLGD
 
30/09/2011
 

       Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến cựu sinh viên về tình hình việc làm, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.

>> Công văn số 1178 /KH-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN