Đào tạo ngắn hạn
 
Kế hoạch tập huấn cho sinh viên thực hiện trả lời phiếu điều tra khảo sát về hoạt động giảng dạy

Kế hoạch tập huấn cho sinh viên thực hiện trả lời phiếu điều tra khảo sát về hoạt động giảng dạy tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát trên cổng thông tin điện tử (Portal đào tạo) học kỳ II năm học 2011 - 2012


- Căn cứ theo yêu cầu của Hiệu trưởng về việc thực hiện ĐTKS lấy ý kiến đánh giá của sinh viên online về hoạt động giảng dạy;

- Căn cứ theo công văn số 923/KH-ĐHKT ngày 09/5/2012 về việc thực hiện kế hoạch ĐTKS trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ 2, năm học 2011-2012;

Và để đảm bảo việc thực hiện ĐTKS online đúng tiến độ trường ĐHKT - ĐHQGHN tiến hành tập huấn và hướng dẫn sinh viên trả lời phiếu điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh về hoạt động giảng dạy tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát trên cổng thông tin điện tử (Portal đào tạo).

Thời gian biểu và phân công công việc như sau:

Stt
Nội dung nhiệm vụ
Thực hiện
Thời gian thực hiện
Ghi chú
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp

1.     

Định dạng thông tin phiếu ĐTKS trong phần mềm để tạo trường phiếu ĐTKS

TTĐBCLGD

Bộ phận IT

18/04/2012

Chạy Demo

2.     

Hướng dẫn lấy thông tin tại lớp MH;

Lấy số liệu thử dùng để vận hành ứng dụng phần mềm chuẩn bị thực hiện ĐTKS

TTĐBCLGD

Đào tạo, bộ phận IT

27/4/2012

Chạy Demo

3.     

Tập huấn cho sinh viên thực hiện ĐTKS online chính thực tại các lớp môn học HK2, năm học 2011-2012

TTĐBCLGD

Đào tạo, bộ phận IT

Từ ngày 9/5 -> 11/5/2012

Theo thời khóa biểu

Trên đây là kế hoạch triển khai tập huấn và hướng dẫn sinh viên trả lời phiếu điều tra khảo sát về hoạt động giảng dạy học kỳ II năm học 2011 - 2012, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch này.


Công văn số 925/KH-ĐHKT ngày 9/5/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN