Đào tạo ngắn hạn
 
Giới thiệu cơ sở dữ liệu điện tử

Mời bạn đọc truy cập và sử dụng nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội:


HƯỚNG DẪN TRUY CẬP:

1. Các CSDL được giới thiệu sau đây có thể khai thác dữ liệu toàn văn với điều kiện máy tính truy cập trong mạng nội bộ của ĐHQGHN (VNUnet).

2. Đối với máy tính khác ngoài mạng của ĐHQGHN, từ 01/03/2009, trung tâm VNUnet chính thức cung cấp dịch vụ VPN (Mạng riêng ảo). Thông qua VPN, người dùng VNUnet có thể truy cập vào VNUnet giống như truy cập từ máy tính bên trong mạng VNUnet.

Để sử dụng được VPN, người dùng cần khai báo kết nối đến VNUnet qua VPN server, sau đó truy cập với tải khoản chung đã được cấp phát.

Bước 1: Vào trang web http://www.lic.vnu.vn/, vào phần CSDL trực tuyến, kích chuột vào dòng dưới là Hướng dẫn sử dụng CSDL trực tuyến và địa chỉ truy cập.

Bước 2: Trong Giới thiệu CSDL điện tử, có chú ý: Độc giả khai thác các CSDL trực tuyến từ các máy tính bên ngoài ĐHQGHN, muốn đọc hoặc tải các file dữ liệu toàn văn, phải làm theo hướng dẫn tại đây. Kích chuột vào chữ tại đây để được hướng dẫn cụ thể.

Stt
Tên CSDL
Thời gian truy cập
 
 
 
1.

Tạp chí điện tử ScienceDirect Online Curent File

(dữ liệu từ năm 1994 đến nay)

·    Nhà xuất bản: Elsevier

·    Chủ đề: Earth & Planetary Sciences - 106 tạp chí

·    URL: http://www.sciencedirect.com hoặc tại đây

     

 
 
Hết 31/12/2012
 
 
 
 
 
 
 
2.

Tạp chí điện tử ScienceDirect Online Backfile

             (dữ liệu từ Vol.1 đến năm 1994)
·    Nhà xuất bản: Elsevier
·    Chủ đề:
- Earth & Planetary Sciences:                           93 tạp chí

- Business, Management & Accounting:           39 tạp chí

- Organic Chemistry:                                         8 tạp chí
       - Inorganic Chemistry:                                          9 tạp chí
- Mathematics:                                                   90 tạp chí
- Physical General:                                            79 tạp chí

- High Energy Nuclear Physics & Astronomy:   40 tạp chí

- Economics, Econometrics & Finance:             71 tạp chí

- Social Sciences:                                            132 tạp chí
·    URL: www.sciencedirect.com
    
 
 
 
 
 
 
Sở hữu vĩnh viễn
 
 
 
 
3.

Sách điện tử Springer xuất bản năm 2005, 2007, 2008, 2009

·    Nhà xuất bản: Springer
·    Chủ đề: Đa ngành

- Sách điện tử Springer 2005: 3,000+ cuốn (truy cập tại đây)

- Sách điện tử Springer 2007: 3,400+ cuốn (truy cập tại đây)

- Sách điện tử Springer 2008: 3,400+ cuốn (truy cập tại đây)

- Sách điện tử Springer 2009: 4,000+ cuốn (truy cập tại đây)

·     URL: http://www.springerlink.com
 
 
 
Sở hữu vĩnh viễn
 
 
4.

Cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest Central

·    Nhà xuất bản: ProQuest
·    Chủ đề: Đa ngành
·    URL: http://search.proquest.com/ip
 
 
Hết 31/12/2012
 
5.

CSDL IEEE Computer Society

·   URL: http://www.computer.org/portal/site/csdl
 
Hết 31/12/2012
 
6.

CSDL ACM Digital Library

URL: http://www.acm.org/dl
 
Hết 31/12/2012
 
7.

CSDL Wilson Omnifile Full Text Select

URL: http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
 
Hết 31/12/2012
 
8.
Tạp chí Advances in Natural Sciences

 ·    Chủ đề: Nanoscience and Nanotechnology

 
Sở hữu vĩnh viễn
 
 

UEB_net