Đào tạo ngắn hạn
 
Mời viết bài cho hội thảo quốc gia “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách”

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Đồng chí tham gia viết báo cáo tham dự Hội thảo quốc gia “Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách”. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 26/6/2014.


Sau gần 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, về cơ bản Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những thành tựu to lớn và quan trọng, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nhằm tổng kết, đánh giá sự phát triển của các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên cả phương diện quan điểm và chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế cùng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:

Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách

Thời gian dự kiến: Thứ ba, ngày 8 tháng 7 năm 2014

Địa điểm: Phòng Hội thảo 801, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nhằm góp phần thành công cho Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Đồng chí tham gia viết báo cáo tham dự Hội thảo, cụ thể như sau:

1. Các chủ đề hội thảo

1.1. Vai trò, vị trí, đặc điểm của các loại thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ ở Việt Nam.

1.2. Đánh giá trình độ quy mô, cơ cấu phát triển các loại thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ ở Việt Nam.

1.3. Vai trò nhà nước trong quản lý, điều hành các thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ ở Việt Nam.

1.4. Phát triển các thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1.5. Khuyến nghị về cơ chế, giải pháp chính sách phát triển các thị trường hàng hóa - dịch vụ, lao động, tài chính - tiền tệ, bất động sản và khoa học công nghệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Thành phần tham dự Hội thảo

2.1. Về phía Ban Kinh tế Trung ương
- Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương,
- Vụ Kinh tế tổng hợp và các Vụ trực thuộc Ban.

2.2. Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội

- ĐHQGHN: Ban Giám đốc; Ban Tổ chức cán bộ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Nhân sự các trường thành viên;

- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị

2.3. Đại diện các bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;

2.4. Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực có liên quan.

3. Thể thức trình bày Báo cáo
  • Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4, dài 10 - 12 trang (5000 đến 6000 từ), soạn trên máy vi tính (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12), cách dòng Multiple 1.3 (thể thức cụ thể vui lòng xem hướng dẫn kèm theo).
  • Bài viết phải có tóm tắt bằng tiếng Việt (không quá 200 từ) phải phản ánh được kết quả quan trọng nhất của bài viết.
  • Bài viết phải được trình bày theo thứ tự sau: tên bài báo, tác giả, tên cơ quan làm việc của tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Cuối trang nhất cần ghi đầy đủ địa chỉ cơ quan, E-mail, số điện thoại, số fax của tác giả để ban tổ chức tiện liên hệ.

4. Thời hạn gửi báo cáo

  • Đăng ký tên và tóm tắt bài viết (khoảng 150-200 từ): trước ngày 15/6/2014
  • Gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt: trước ngày 26/6/2014 để Ban tổ chức in ấn tài liệu cho Hội thảo và chuẩn bị in Kỷ yếu.

5. Nơi nhận báo cáo

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn / trinhhuong@vnu.edu.vn  Fax: (84-4)3754 6765
Điện thoại: (84-4) 37547506, máy lẻ 706, 726

Mobile: 090 4223229 (ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà - Phó Trưởng phòng NCKH&HTPT)

                091 5970377 (Chị Trịnh Thị Hường - điều phối viên Hội thảo)

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác của Đồng chí!

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển Trường ĐHKT - ĐHQGHN