Đào tạo ngắn hạn
 
Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các môn học học kỳ 2 (2012-2013)

Nối tiếp hoạt động của học kỳ 1, nằm trong kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013, từ tháng 1 đến tháng 3/2013, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tiếp tục triển khai xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi cho các môn học được giảng dạy trong học kỳ 2 chưa có trọng số nội dung và cấu trúc đề thi.


Kết quả của hoạt động này, có thêm 18 môn học đã được công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi. Giảng viên, sinh viên có thể xem trọng số nội dung và cấu trúc đề thi các môn học này theo đường link: http://ueb.edu.vn/Sub/21/categoryparent/735/khaothi.htm
Đối với các môn chưa công bố trọng số nội dung và cấu trúc đề thi, công tác ra đề thi kết thúc môn học vẫn được thực hiện như thông thường, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của ĐHQGHN và Trường ĐHKT.
Xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi môn học là một trong những hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhằm từng bước đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Trung tâm ĐBCLGD - Trường ĐHKT