Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về việc đăng ký tham gia phiên dịch/trợ giảng cho Chương trình MBA Benedictine tại Trường Đại học Kinh tế

Tại một chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của Trường ĐHKT - ĐHQGHN. Ảnh: Phạm Diệp
Thực hiện chủ trương nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và phát triển kỹ năng quản lý chương trình đào tạo cho giảng viên của Trường Đại học Kinh tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với các Trường Đại học nước ngoài; Phòng Hành chính Tổ chức phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thông báo tiêu chuẩn và chế độ khi tham gia phiên dịch hoặc trợ giảng cho chương trình MBA Benedictine tại Trường ĐHKT.


Tiêu chuẩn và chế độ cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn và chế độ đối với phiên dịch:
- Có hiểu biết về lĩnh vực sẽ dịch (chuyên ngành tốt nghiệp đúng/gần với lĩnh vực sẽ dịch hoặc làm việc liên quan đến lĩnh vực sẽ dịch).
- Ưu tiên giảng viên đã có kinh nghiệm dịch trong các lớp học; những giảng viên tốt nghiệp MBA nước ngoài.
- Được hưởng phí phiên dịch 30 USD/01giờ (Đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).
2. Tiêu chuẩn và chế độ đối với trợ giảng:
- Đang hoặc sẽ giảng những môn học đăng ký trợ giảng tại các chương trình đào tạo của Nhà trường; có thể giảng dạy bằng Tiếng Anh.
- Ưu tiên giảng viên có chứng chỉ về phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng Tiếng Anh hoặc tham gia trợ giảng các chương trình liên kết đào tạo tại Trường, những giảng viên tốt nghiệp MBA nước ngoài.
- Được hưởng chế độ trợ giảng: 10USD/01giờ tham dự (Đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân). (Xem Các công việc chính của giảng viên tham gia trợ giảng tại đây).
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến, gửi danh sách những giảng viên đã đăng ký (theo mẫu 01) về Phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 15/7/2009.


Thông báo số 1102/TB-TCCB ngày 24/6/2009 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN