Thông tin cho cán bộ
 
Khai thác dữ liệu tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ngày 18/4/2013, Trung tâm Thông tin Thư viện đã có thông báo số 113/TTTT-TV về việc Trung tâm đã mua một số tài khoản khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử tại Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia để cung cấp đến người dùng trong ĐHQGHN.


Các cơ sở dữ liệu điện tử gồm có:

1/ STD - Tài liệu về khoa học và công nghệ Việt Nam

2/ IEEE/Xplore Digital library

3/ Science@Direct
4/ SpringerLink
5/ Proquest Central
6/ ISI Knowledge
7/ APS Journal

8/ American Institute of Physics

9/ IOP Science

10/ Taylor & Francis 

Xem chi tiết và tra cứu tại http://trithuc.vista.vn hoặc http://db.vista.gov.vn

Bạn đọc cần tài khoản và mật khẩu để đăng nhập, khai thác các cơ sở dữ liệu trên đây xin liên hệ qua email: phuongntt@vnu.edu.vn hoặc lic@vnu.edu.vn


Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN