Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, giảng đường

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó, Khoản 1, Điều 4 của quy chế cấm: “Hút thuốc lá nơi làm việc”. Thực hiện xây dựng văn hóa công sở, học đường “nói không với thuốc lá”, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:


1, Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên không hút thuốc lá tại văn phòng làm việc, khu vực giảng đường (trong phòng, khu vực hành lang, cầu thang... các tòa nhà làm việc và giảng đường).

2, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế có trách nhiệm thông báo cấm hút thuốc lá tới toàn thể học viên, sinh viên; theo dõi, kiểm tra, lập biên bản những trường hợp vi phạm để báo cáo Ban Giám hiệu có biện pháp xử lý.

3, Phòng Hành chính - Tổng hợp triển khai dán khẩu hiệu “Cấm hút thuốc lá” tại khu vực làm việc và giảng đường; theo dõi, kiểm tra, lập biên bản những trường hợp cán bộ, giảng viên vi phạm, báo cáo Ban Giám hiệu có biện pháp xử lý.

Đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ phận, trung tâm quán triệt nội dung trên tới toàn thể cán bộ viên chức đơn vị mình./.
>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Nơi nhận:
   - Ban Giám hiệu (để b/c);
   - Phòng Đào tạo;
   - Các trung tâm đào tạo;
   - Các đơn vị;
   - Lưu: VT, HCTH, N (22).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Anh Tài


Trường ĐHKT - ĐHQGHN