Thông tin cho cán bộ
 
Về việc đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở 2019

Công văn số 35/CV-TCNS ký ngày 14/5/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Thực hiện Thông báo số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019,

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/5/2019 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế đã làm việc và đề cử các thành viên có tên sau đây tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2019:

STT

HHHV

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TS

Phan Huy Đường

Khoa KTCT

2

PGS.TS

Phan Chí Anh

Viện QTKD

3

PGS.TS

Trần Đức Hiệp

Khoa KTCT

4

PGS.TS

Hà Văn Hội

Khoa KT - KDQT

5

PGS.TS

Nguyễn Việt Khôi

Khoa KT - KDQT

6

PGS.TS

Nguyễn Trúc Lê

Ban Giám hiệu, Khoa KTCT

7

PGS.TS

Trần Anh Tài

Viện QTKD

8

PGS.TS

Lê Trung Thành

Khoa TCNH

9

PGS.TS

Nguyễn An Thịnh

Khoa KTPT

10

PGS.TS

Nguyễn Anh Thu

Ban Giám hiệu, Khoa KT&KDQT

11

PGS.TS

Trần Thị Thanh Tú

Khoa TCNH

(Ấn định danh sách trên gồm 11 người; Danh sách trên sắp xếp theo thứ tự GS, PGS và theo thứ tự A,B,C…)

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN