Thông tin cho cán bộ
 
Công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Công văn số 4950/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 22/12/2017 của Viện Đảm bảo Chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội


Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn số 617/HD-ĐHQGHN ngày 07/3/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc “Hướng dẫn thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng các trang web của các đơn vị trong ĐHQGHN” và Thông báo kết luận số 4508/TB-ĐHQGHN của Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải tại Hội nghị “Phát triển đại học số hóa theo các chỉ số xếp hạng Webometrics ở ĐHQGHN: Thực trạng và giải pháp”, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị triển khai hướng dẫn và hỗ trợ các nhà khoa học thuộc đơn vị mình công bố hồ sơ khoa học trên hệ thống Google Scholars.

Google Scholar (tại địa chỉ https://scholar.google.com/) là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Google Scholar giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học (thông qua chỉ số trích dẫn) và cá nhân nói riêng, uy tín học thuật của đơn vị và ĐHQGHN nói chung.

Đề nghị các đơn vị thông báo công văn và tài liệu này tới các nhà khoa học, khuyến khích và hỗ trợ nhà khoa học tham gia đăng ký tài khoản trên Google Scholar.

>>> Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khoa học trên Google Scholar do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN biên soạn


VĐBCL - Đại học Quốc gia Hà Nội