Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016

Thông báo số 3038/ĐHKT-TCNS ngày 18/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: - Viện đào tạo và các khoa trực thuộc
                   - Các giảng viên được công nhận chức danh GS, PGS


Căn cứ Hướng dẫn số 3397/HD-ĐHKT ngày 09/12/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc hướng dẫn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Thông báo số 3030/TB-ĐHKT ngày 17/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 thuộc các ngành, chuyên ngành công khai tại Thông báo số 3030/TB-ĐHKT ngày 17/10/2016 và hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 như sau:

1. Các giảng viên đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, nộp hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (qua Phòng Tổ chức Nhân sự, phòng 502, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 25/10/2016. Hồ sơ gồm có:
  • Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (mẫu kèm theo);

  • Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV (mẫu kèm theo);

  • Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

  • Quyết định lương hiện tại;

  • Các văn bản, giấy tờ khác liên quan (nếu có).


2. Trên cơ sở ngành, chuyên ngành đăng ký của ứng viên, Hiệu trưởng chuyển hồ sơ của ứng viên đề nghị Bộ môn và Khoa có nhu cầu, tổ chức xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; gửi hồ sơ đề nghị về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 03/11/2016. Hồ sơ gồm có:
  • Hồ sơ của ứng viên;

  • Văn bản đề nghị của Bộ môn và Khoa;

  • Biên bản cuộc họp của Bộ môn và Khoa.


Ứng viên được xét bổ nhiệm chức danh ở Bộ môn và Khoa phải được ít nhất 2/3 số thành viên tán thành.

>> Download hướng dẫn tại đây.

Đề nghị các cá nhân, đơn vị nghiên cứu triển khai theo đúng thời gian quy định trên./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN