Trang tuyển sinh
 
Hội nghị sơ kết công tác kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

Ngày 1/4/2011, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.


Tại hội nghị, lãnh đạo các Khoa, Trung tâm chức năng đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đến thời điểm hiện tại.

Qua các báo cáo cho thấy, hầu hết các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ về cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Công tác kế hoạch được tiến hành nghiêm túc, tôn trọng lộ trình xây dựng, triển khai. Công tác giám sát kế hoạch nhiệm vụ đúng quy trình đã đề ra và có hệ thống giám sát chặt chẽ và đi vào nề nếp. Công tác kế hoạch đã giúp cho các đơn vị nhìn được bức tranh tổng thể về nhiệm vụ của toàn Trường, từ đó có thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010-2011 chưa sát theo yêu cầu về tiến độ thực tế của công việc vì vậy chưa phát huy được vai trò cảnh báo, tư vấn đề xuất biện pháp khắc phục của hệ thống giám sát, đôn đốc. Nhiều nhiệm vụ không xác định tiến độ, lộ trình cụ thể để có kế hoạch thực hiện và điều phối các nguồn lực hiệu quả. Một số đơn vị chưa dự kiến được khả năng và nhu cầu thực tế trong việc xây dựng kế hoạch dẫn đến nhiều nhiệm vụ đề nghị hủy…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã phát biểu kết luận một số nội dung chính như sau:

1. Các đơn vị đã khẳng định được hoàn toàn có năng lực và chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ đăng ký cũng như được giao. Đặc biệt, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thực hiện khá toàn diện về mọi hoạt động; nhiều hoạt động ngoài kế hoạch nhiệm vụ.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị về xây dựng, triển khai, sơ kết và tổng kết nhiệm vụ năm học trước 15/4/2011.

3. Các đơn vị triển khai tổng kết thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trước khi tổ chức tổng kết trong toàn trường.

4. Kế hoạch nhiệm vụ được xây dựng dựa trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của trường, định hướng chung của trường và đề xuất của các đơn vị. Có những nhiệm vụ được thực hiện theo nhiệm vụ chính trị với các nguồn lực sẵn có, có nhiệm vụ được giao thêm nguồn lực.

5. Quá trình thực hiện kế hoạch cần có sự tương tác, trao đổi giữa các đơn vị và các phòng ban, đảm bảo sự nhất quán. Phòng KHTC làm đầu mối triển khai rà soát lại một lần nữa để không sót các nhiệm vụ được giao. Trao đổi và thống nhất lại với các đơn vị để khẳng định lại nhiệm vụ được giao: Việc không trọng tâm, có thể huỷ hay điều chỉnh. Việc trọng tâm, cần phải tập trung nguồn lực để thực hiện.


Tin: Anh Đức - Ảnh: CaoTuấn