Trang tuyển sinh
 
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.07/06-10

Ngày 17/9/2010, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài khoa học KX.04.07/06-10 “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam”.


Đây là đề tài khoa học thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX 04/06-10 do PGS.TS. Phạm Văn Dũng, chủ nhiệm Khoa KTCT làm chủ nhiệm, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chủ trì.
Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam làm Chủ tịch với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu lý luận chính trị và kinh tế lớn của Việt Nam như Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược Phát triển -Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hội đồng Lý luận Trung ương. Buổi nghiệm thu còn có các đại điện Ban chủ nhiệm chương trình KX.04/06-10, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Trường ĐHKT và các thành viên tham gia đề tài thuộc Khoa KTCT.

PGS. TS. Phạm Văn Dũng trình bày đề tài

Sau khi nghe PGS.TS. Phạm Văn Dũng, chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu và các sản phẩm khoa học của đề tài, các thành viên Hội đồng đã phát biểu nhận xét kết quả nghiên cứu. Các ý kiến đều thống nhất nhận định đề tài đã hoàn thành vượt mức các yêu cầu về số lượng công việc (số bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành và bài viết tham gia hội thảo có kỷ yếu được xuất bản, các buổi tọa đàm khoa học (thảo luận trong các nhóm nghiên cứu của nhánh đề tài), thu hút nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia đề tài). Về chất lượng, báo cáo tổng hợp và các sản phẩm khoa học khác của đề tài đều có chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu về nội dung và khoa học. Đặc biệt những kiến nghị của đề tài có giá trị tham khảo cao, trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội XI của Đảng sắp tới được hội đồng đề nghị sớm chuyển giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương.
Với những kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại xuất sắc.
Như vậy, đến nay, cả 3 đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 do Trường ĐHKT chủ trì đều đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc,. Đây là một trong những minh chứng về năng lực nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài trọng điểm của cán bộ, giảng viên Trường ĐHKT.

Hồng Điệp