Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo


Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học;
Căn cứ Hướng dẫn 818/HD-ĐHQGHN ngày 31/3/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ đề án và thông báo tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp ngày 27/7/2021 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế;
Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2021 như sau:
1. Tuyển sinh đại học chính quy (Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT): 23.00 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực)
2. Tuyển sinh liên kết quốc tế (Chương trình liên kết quốc tế do Đại học Troy và Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng): 16.50 điểm (thang điểm 30, chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm các môn thi cần đạt 5.0 trở lên).
Trân trọng thông báo./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN