Trang tuyển sinh
 
Thông báo về việc tổ chức bán thanh lý tài sản

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức bán thanh lý tài sản như sau:


Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/7/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thanh lý tài sản của Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-ĐHKT ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-ĐHKT ngày 03/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế về việc thanh lý tài sản.

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị đầu mối sẽ tiến hành tổ chức bán thanh lý 989 tài sản (có danh mục kèm theo). Các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu mua tài sản thanh lý liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. (Người liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Anh- Phòng 402 nhà E4).

Trân trọng thông báo!


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN