Trang tuyển sinh
 
Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Tiếng Anh

Khung năng lực

ngoại ngữ

VN


IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ 3


4.5

450 ITP

133 CBT 45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

>> Thông báo số 212 /TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN