Trang tuyển sinh
 
Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận NCS và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS đợt 1 năm 2018

Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông báo số 212/TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Thông báo số 212/TB-ĐHKT

1. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

TT

Hướng nghiên cứu

Giảng viên có thể hướng dẫn

Số NCS có thể nhận

1

Mô hình phát triển kinh tế - xã hội

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Trần Quang Tuyến

1 - 3

2

Các loại thị trường ở Việt Nam

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

3

Quan hệ giữa nhà nước và thị trường

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

4

Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Trần Quang Tuyến

1 - 3

5

Đổi mới các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

TS. Trần Quang Tuyến

1 - 3

6

Phát triển kinh tế tư nhân

TS. Trần Quang Tuyến

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

7

Phát triển kinh tế tập thể

TS. Trần Quang Tuyến

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

8

Thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

9

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TS. Trần Quang Tuyến

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

1 - 3

10

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

GS.TS Phan Huy Đường

1 – 3

11

Phát triển kinh tế tri thức

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Trần Quang Tuyến

1 – 3

12

Phát triển ngành, vùng, lĩnh vực kinh tế

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

PGS.TS Trần Đức Hiệp

1 – 3

13

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 – 3

14

Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 – 3

15

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

PGS.TS Trần Đức Hiệp

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

1 – 3

16

Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

TS. Trần Quang Tuyến

1 - 3


2. Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế:

TT

Hướng nghiên cứu

Họ tên, học vị, chức danh người có thể hướng dẫn NCS

Số NCS có thể nhận

1

Các lý thuyết về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

PGS.TS. Hà Văn Hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

TS. Nguyễn Anh Thu

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

1-3

2

Chính sách thương mại, tài chính và đầu tư quốc tế: kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt Nam.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

PGS.TS. Hà Văn Hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

1-3

3

Toàn cầu hoá, khu vực hoá và vấn đề hội nhập vào khu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

PGS.TS. Hà Văn Hội

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

TS. Nguyễn Anh Thu

1-3

4

Kinh tế các nước và kinh tế khu vực.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

PGS.TS. Phạm Xuân Hoan

PGS.TS. Hà Văn Hội

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

TS. Nguyễn Anh Thu

1-3

5

Chiến lược và chính sách kinh doanh quốc tế của các quốc gia và các tập đoàn kinh tế.

PGS.TS. Hà Văn Hội

TS. Nguyễn Anh Thu

PGS. TS. Vũ Anh Dũng

PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi

1-3

6

Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế; Logistics và chuỗi cung ứng, Chuổi cung ứng giá trị toàn cầu.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS. Hà Văn Hội

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

1-3


1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

TT

Hướng nghiên cứu

Họ tên, học vị chức danh người có thể hướng dẫn NCS

Số NCS có thể nhận

1

- Chiến lược cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành, quốc gia.

- Tác động của chiến lược tới chiến lược nhân lực; Văn hóa doanh nghiệp.

- Quản trị sự thay đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

PGS.TS. Nhâm Phong Tuân

TS. Đinh Văn Toàn

3

2

- Phát triển năng lực lãnh đạo;

- Định hướng lãnh đạo theo chủ thuyết hài hòa Đông – Tây

- Văn hóa và Lãnh đạo chiến lược

- Quản trị chiến lược Đông – Tây

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

2

3

Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

PGS.TS. Nhâm Phong Tuân

1

4

- Phát triển năng lực lãnh đạo, XD khung năng lực cho cán bộ lãnh đạo

- Đào tạo, phát triển nhân lực; Thù lao lao động

- Quản lý thực hiện công việc

- Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp nhà nước

- Phát triển nhân lực địa phương

PGS.TS. Lê Quân

2

5

- Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo, phát triển nhân lực; Thù lao lao động; Thiết kế tổ chức và bố trí nhân lực; Định mức lao động

- Phát triển nhân lực địa phương

TS. Trương Minh Đức

2

6

- Quản trị thương hiệu; Quản trị kênh phân phối.

- Phát triển thị trường; Hành vi khách hàng.

- Năng lực cạnh tranh; Chiến lược kinh doanh; Chiến lược Marketing

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

1

7

- Marketing địa phương, digital marketing, CRM, quản trị thương hiệu, marketing dịch vụ, lập kế hoạch marketing, chiến lược marketing, truyền thông marketing tích hợp, quan hệ công chúng

- Xây dựng Chiến lược KD, Chiến lược thu hút đầu tư

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, XD khung năng lực cho cán bộ lãnh đạo

- Quản trị nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng nhân viên

TS. Hồ Chí Dũng

2

8

- Chiến lược marketing, Hành vi người tiêu dùng, Quản trị thương hiệu

- Năng lực cạnh tranh, năng lực động của doanh nghiệp

- Khả năng học hỏi của doanh nghiệp và tác động tới kết quả kinh doanh

- Năng lực IT và tác động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; chất lượng dịch vụ

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

1

9

- Phát triển bền vững các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tiêu chí về chất lượng và môi trường

- Các mô hình quản trị hiện đại; Quản trị tinh gọn

- Quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo; Quản trị sản xuất và tác nghiệp; Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong quản trị hiện đại

TS. Nguyễn Đăng Minh

2

10

- Quản trị sản xuất và tác nghiệp

- Quản trị chất lượng; Chất lượng dịch vụ

- Đổi mới sáng tạo.

TS. Phan Chí Anh

2

11

Văn hoá doanh nghiệp, Văn hoá tổ chức, Văn hoá công sở...

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

1

12

Văn hoá kinh tế, kinh doanh/Văn hoá doanh nhân của quốc gia hoặc theo ngành nghề ,vùng miền, địa phương.

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

1

13

Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hiệp hội; quản trị, phát triển doanh nghiệp xã hội.

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

1

14

- Lý luận/lý thuyết và sự vận dụng ở nước ta về lãnh đạo, quản lý; văn hoá lãnh đạo, quản lý; Mối quan hệ giữa văn hoá và lãnh đạo.

- Nâng cao/phát triển năng lực lãnh đạo cho các cá nhân và tổ chức (doanh nghiệp hoặc các tổ chức công quyền, sự nghiệp, ngành, địa phương…)

- Thể chế, mô hình, phong cách, hiệu quả lãnh đạo và phương pháp đo lường, đánh giá.

- Nghiên cứu và vận dụng các tư tưởng, lý thuyết, phương pháp mới vào các lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trong phạm vi quốc gia, ngành, địa phương, tổ chức.

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

1


2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

TT

Hướng nghiên cứu

Họ tên, học vị chức danh người có thể hướng dẫn NCS

Số NCS có thể nhận

1

- Tái cấu trúc ngân hàng

- Quản trị công ty trong ngân hàng

- Quản trị tài chính

- Định giá doanh nghiệp

PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú

1-2

2

- Quản trị ngân hàng

- Dịch vụ ngân hàng điện tử

- Hoat động ngân hàng quốc tế

- Mua bán và sáp nhập ngân hàng

- Tài chính cá nhân

- Quản trị rủi ro ngân hàng

TS. Đinh Thị Thanh Vân

1-2

3

- Quản lý hoạt động ngân hàng

- Thực tiễn về quản lý tiền tệ- lãi suất

- Hoạt động tài chính vi mô: tài chính tiêu dùng và tài chính doanh nghiệp xã hội

TS. Nguyễn Phú Hà

1-2

4

- Quản trị rủi ro

- Tái cấu trúc công ty/ngân hàng

- Quản trị chiến lược ngân hàng

- Tài chính quốc tế

TS. Đinh Xuân Cường

1-2

5

- Các vấn đề tài chính vĩ mô

- Kinh tế xanh

TS. Trần Thị Vân Anh

1-2

6

- Quản lý tài chính

- Lập kế hoạch chiến lược

- Quản lý ngân sách địa phương

- Đầu tư tài chính, quản trị rủi ro

TS. Lê Trung Thành

1-2

7

- Mối quan hệ giữa lãi suất và các biến số kinh tế

- Tỷ giá, khu vực tiền tệ, đôla hóa nền kinh tế

- Ngân sách, huy động các nguồn lực tài chính.

TS. Nguyễn Anh Tuấn

1-2

8

- Tài chính công

- Tài chính ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

1-2

5. Chuyên ngành Quản lý kinh tế

TT

Hướng nghiên cứu

Họ tên, học vị chức danh người có thể hướng dẫn NCS

Số NCS có thể nhận

1

Quản lý và lãnh đạo trong khu vực công

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

1 - 3

2

Quản lý an ninh kinh tế

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS Phạm Văn Dũng

TS. Trần Quang Tuyến

1 - 3

3

Quản lý tài nguyên môi trường

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

GS.TS Phan Huy Đường

1 - 3

4

Quản lý khoa học công nghệ

PGS.TS Trần Đức Hiệp

TS. Nguyễn Thùy Anh

1 - 3

5

Quản lý nhân lực

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Trần Đức Hiệp

1 - 3

6

Quản lý tài chính

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

1 – 3

7

Quản lý các tập đoàn, doanh nghiệp

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

1 – 3

8

Quản lý kinh tế các địa phương, khu vực

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS Trần Đức Hiệp

1 – 3

9

Quản lý tri thức

GS.TS Phan Huy Đường

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

1 – 3


Trường ĐHKT - ĐHQGHN