Trang Đảm bảo chất lượng
 
Về việc khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo số 4019/TB-ĐHKT ngày 14/12/2016 của Trường ĐHKT- ĐHQGHN


Căn cứ vào kế hoạch số: 3054/KH - ĐHKT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên cao học về hoạt động đào năm học 2016-2017; Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thông báo tới các Khoa và toàn thể học viên cao học lịch tham gia điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:
Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động đào tạo học kỳ 1 năm học 2016-2017.
Thời gian mở hệ thống: từ 00h00 ngày 15/12/2016 đến 20/01/2017.
Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn/survey_sdh
Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể học viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động giảng dạy theo đúng thời hạn như đã thông báo. File hướng dẫn tham gia điều tra khảo sát sẽ được gửi tới email của ban cán sự lớp. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để TT ĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu. Kính đề nghị các Khoa đôn đốc, nhắc nhở học viên viên tham gia ĐTKS đúng tiến độ.

Trường ĐHKT- ĐHQGHN