Trang Đảm bảo chất lượng
 
Thực hiện hoạt động điều tra khảo sát nhà sử dụng lao động sinh viên tốt nghiệp khóa QH-2010-E, QH-2011-E (K55, K56)

Kế hoạch số 514/KH-ĐHKT ngày 21/3/2017 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ GD&ĐT; Căn cứ các tiêu chí đánh giá trường đại học nghiên cứu (theo Hướng dẫn số 1206/HD-ĐBCLGD ban hành ngày 23/4/2013 của giám đốc ĐHQGHN; Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường ĐHKT.

Trường Đại học Kinh tế ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động điều tra khảo sát (ĐTKS) nhà sử dụng lao động (SDLĐ) sinh viên tốt nghiệp khóa QH-2010-E và QH-2011-E (sinh vin K55 và K56) như sau:

I. Mục đích và đối tượng.

1. Mục đích

- Đánh giá mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Thu thập ý kiến của nhà tuyển dụng về mức độ cần thiết, sự phù hợp của chuẩn đầu ra (CĐR) và chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân nhằm cung cấp các thông tin hữu ích phục vụ cho việc điều chỉnh, cải tiến chất lượng CTĐT của Nhà trường

2. Đối tượng

Tất cả các đơn vị đã từng sử dụng sinh viên tốt nghiệp khóa QH-2010-E và QH-2011-E của chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng Chất lượng cao, Kế toán, Quản trị Kinh doanh - chương trình Nhiệm vụ Chiến lược, bao gồm nhà SDLĐ nước ngoài và nhà SDLĐ Việt Nam.

II. Yêu cầu thực hiện

- Các Khoa/Viện liên hệ với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (TT ĐBCLGD) để tham khảo cơ sở dữ liệu nhà SDLĐ sinh viên khoa mình.

- Các Khoa/Viện tham khảo mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà SDLĐ do TT ĐBCLGD xây dựng (xem mẫu phiếu đính kèm) và điểu chỉnh mẫu phiếu cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi Khoa/Viện và chương trình (mọi sự điều chỉnh cần gửi lại cho TT ĐBCLGD tư vấn, hỗ trợ).

- Các Khoa/Viện thu thập thông tin theo nội dung định sẵn thông qua Phiếu ĐTKS, cán bộ điều tra trực tiếp phát phiếu và thu phiếu trực tiếp nhà SDLĐ, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu một số nhà SDLĐ tại các đơn vị tuyển dụng đúng với ngành đào tạo của chương trình.

 

STT

Nội dung nhiệm vụ

Thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí.

TT ĐBCLGD

KHTC

4/2017

2

Lập danh sách nhà SDLĐ.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

4/2017

3

Xây dựng phiếu khảo sát.

TT ĐBCLGD


4/2017

4

Điều chỉnh phiếu khảo sát cho phù hợp với từng CTĐT.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

4/2017

5

Góp ý với phiếu khảo sát đã điều chỉnh (nếu có).

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

4/2017

6

Các Khoa/Viện thực hiện trưng cầu ý kiến nhà SDLĐ theo từng chương trình (phát phiếu ĐTKS, nhà SDLĐ tham gia trả lời phiếu hỏi, phỏng vấn sâu nhà SDLĐ,...).

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

5/2017

7

Mã hóa, nhập dữ liệu, rà soát tổng hợp dữ liệu và sàng lọc thông tin.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

6/2017

8

Xử lý dữ liệu và viết báo cáo.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

7/2017

9

Góp ý báo cáo ĐTKS.

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

8/2017

10

Hoàn thiện báo cáo ĐTKS.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

8/2017

11

Bàn giao minh chứng khảo sát (thông tin nhà SDLĐ, phiếu khảo sát, dữ liệu, báo cáo, các tài liệu liên quan,..) cho TT ĐBCLGD.

Các Khoa/Viện

TT ĐBCLGD

9/2017

12

Lập báo cáo rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình của nhà SDLĐ về các CTĐT và đề xuất giải pháp của nhà SDLĐ đối với sinh viên tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu.

TT ĐBCLGD

Các Khoa/Viện

10/2017

13

Lưu giữ, bảo mật kết quả.

TT ĐBCLGDĐề nghị các Khoa/Viện thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

>>> Xem kế hoạch tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác

<12>