Trang Đảm bảo chất lượng
 
KPIs/Chiến lược mũi nhọn hàng năm của trường Đại học Kinh tế

Hàng năm, trường Đại học Kinh tế ban hành Bộ chỉ số KPIs/Chiến lược mũi nhọn    1. Năm 2018, xem quyết định ban hành >>> tại đây
  2. Năm 2019, xem quyết định ban hành >>> tại đây
  3. Năm 2020, xem quyết định ban hành >>> tại đây
  4. Năm 2021, xem quyết định ban hành >>> tại đây
  5. Năm 2022, xem quyết định ban hành >>> tại đây

Trường ĐHKT