Trang Đảm bảo chất lượng
 
Công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Tổng hợp các thông tin kiểm định về Cơ sở giáo dục và Chương trình đào tạo


a) Cơ sở giáo dục được công nhận kiểm định chất lượng:

- Số Quyết định: số 03/NQ-HĐKĐCLGD, ngày 18/7/2016 (xem giấy chứng nhận tại đây)

- Tổ chức công nhận kiểm định: Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

b) Chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng:

STT

Tên ngành đào tạo có chương trình đào tạo được công nhận kiểm định

Số, ngày QĐ công nhận kiểm định chất lượng

Tên Tổ chức công nhận kiểm định

1

CTĐT cử nhân ngành KTĐN chất lượng cao

Chứng nhận số AP23VNUHNDEC10 vào tháng 1 năm 2011 (xem giấy chứng nhận tại đây)

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN)

2

CTĐT cử nhân ngành QTKD đạt chuẩn quốc tế

Chứng nhận số AP67VNUHNMAY14 vào tháng 1/2015 (xem giấy chứng nhận tại đây)

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN)

3

CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng

 

QĐ số 22/QĐ-TTKĐ ngày 02/7/2018 công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (xem giấy chứng nhận tại đây)

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4

CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kế toán

QĐ số 27/QĐ-TTKĐ ngày 05/9/2018 công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (xem giấy chứng nhận tại đây)

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 5 CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế
QĐ số 14/QĐ-TTKĐ ngày 27/4/2020 công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (xem giấy chứng nhận tại đây)
 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 6 CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế Phát triển
Giấy chứng nhận (xem tại đây)
 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Đại Nẵng

TT ĐBCLGD