Trang Đảm bảo chất lượng
 
Các văn bản về bộ tiêu chuẩn đánh giá Chương trình đào tạo và đánh giá cơ sở giáo dục của AUN

AUN (ASEAN University Network) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1995 với mục đích thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường trong ASEAN.


   Khung đảm bảo chất lượng AUN-QA được xây dựng nhằm giúp cải tiến chất lượng giáo dục trong khu vực, hỗ trợ sự lưu động của người học, người lao đông và chuyên gia giữa các quốc gia trong khu vực và với quốc tế. Bộ khung được nghiên cứu, xây dựng và cải tiến để đảm bảo các quốc gia có thể áp dụng trong những bối cảnh chính trị, văn hóa và pháp luật khác nhau mà không ảnh hưởng đến những giá trị và truyền thống cốt lõi của từng quốc gia.
  Tham khảo thêm: