Thông tin cho sinh viên
 
Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

Thông báo số 1637/QĐ-ĐHKT ngày 4/6/2019 của Trường Đại học Kinh tế quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019


Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn Cứ Quyết định số 3568/QĐÐ-ĐHKT ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 5249/QĐ-CTHSSV ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2017 ban hành Quy định tài chính chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-KHTC ngày 15/05/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc trích lập quỹ HBKKHT hệ Đào tạo đại học học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2018 - 2019;
Xem chi tiết thông báo tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN