Trang Đào tạo đại học
 
Khen thưởng sinh viên, học viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2021

Quyết định số 2152/QĐ-ĐHKT ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-CTHSSV ngày 15 tháng 1 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ biên bản họp xét khen thưởng sinh viên cuối khóa QH-2017-E và học viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2021 vào ngày 14/7/2021;

Căn cứ danh sách sinh viên, học viên đề nghị khen thưởng của các Khoa/Viện QTKD;

Theo đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho sinh viên khoá QH-2017-E, học viên khóa QH-2018-E Kế toán (có danh sách đính kèm) cho các danh hiệu và số tiền cụ thể sau:

- 02 học viên đạt kết quả cao trong học tập và cán bộ lớp tích cực: 200.000 đồng.

- 09 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoá học 2017-2021: 500.000 đồng.

- 101 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2017-2021: 200.000 đồng.

- 06 sinh viên có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào khoá học 2017-2021: 200.000 đồng.

- 02 sinh viên có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập khoá học 2017-2021: 200.000 đồng.

Điều 2. Trưởng Phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, các Khoa/Viện QTKD và những sinh viên, học viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Xem danh sách chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN