Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc đăng ký lại lớp môn học học kỳ I năm học 2010 - 2011

Căn cứ vào Quy định tạm thời về Đào tạo Đại học Hệ chính quy ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1243 / QĐ-ĐHKT ngày 05/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;


Căn cứ vào thông báo số 1391/TB-ĐTĐH về việc đăng ký môn học học kỳ I năm 2010-2011 quy định số lượng sinh viên tối thiểu và tối đa của lớp môn học và căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký của các lớp môn học học kỳ I năm học 2010-2011;
Phòng Đào tạo thông báo các lớp môn học sẽ không tổ chức do số lượng sinh viên đăng ký không đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp cụ thể như sau:

STT
Mã môn học
Môn học
Số TC
Mã LMH
Số SV đã ĐK
Buổi
Thứ
Tiết
Giảng đường
Ghi chú

1.       

PES1002-1
Giáo dục thể chất 2-1
1
PES1002-1 BĐ2
2
Sáng
2
1-2
GDTC
Ghép với lớp PES1002-1 BĐ1

2.       

PES1002-1
Giáo dục thể chất 2-1
1
PES1002-1 BĐ3
7
Sáng
2
3-4
GDTC
Ghép với lớp PES1002-1 BĐ4

3.       

PES1002-1
Giáo dục thể chất 2-1
1
PES1002-1 BR21
8
Sáng
4
3-4
GDTC
Ghép với lớp PES1002-1 BR22

4.       

PES1001-1
Giáo dục thể chất 1-1
1
PES1001-1 KTCT
5
Chiều
3
6-7
GDTC
Đăng ký lại bên trung tâm GDTC

5.       

PES1001-1
Giáo dục thể chất 1-1
1
PES1001-1 TCNH
2
Sáng
4
1-2
GDTC
Đăng ký lại bên trung tâm GDTC

6.       

PES1001-1
Giáo dục thể chất 1-1
1
PES1001-1 KETOAN
2
Chiều
4
6-7
GDTC
Đăng ký lại bên trung tâm GDTC

7.       

PES1001-1
Giáo dục thể chất 1-1
1
PES1001-1 KTDN
1
Sáng
5
1-2
GDTC
Đăng ký lại bên trung tâm GDTC

8.       

PES1001-1
Giáo dục thể chất 1-1
1
PES1001-1 KTPT
12
Chiều
6
6-7
GDTC
Đăng ký lại bên trung tâm GDTC

9.       

BSA1053
Nguyên lý thống kê kinh tế
3
BSA1053-2
26
Chiều
4
6-8
102 NTC

Đăng ký lại tại phòng Đào tạo

10.    
BSA2018-E
Tài chính doanh nghiệp
3
BSA2018-E
21
Sáng
CN
1-3
103 NTC

Đăng ký lại tại phòng Đào tạo

11.    
FLF1106
Tiếng Anh chuyên ngành 2
3
FLF1106-1 KTPT
19
Chiều
3
6-8
109 NTC
Ghép với lớp FLF1106-2 KTPT
12.    
FLF1103B1
Tiếng Anh B1
5
FLF1103B1-4
12
Chiều
6
6-8
702 VU

Đăng ký lại tại phòng Đào tạo

Địa điểm đăng ký: Phòng 305 nhà E4

Thời gian: Từ ngày 26/8/2010 đến ngày 28/8/2010

Danh sách sinh viên các lớp môn học:

Danh sách các lớp môn học chính thức được mở (Xem tại đâ y)


Công văn số 1588/TB-ĐTĐH ngày 24/8/2010