Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021-2022 đối với bậc đào tạo đại học liên kết quốc tế

Theo quyết định số 3293/QĐ-ĐHKT của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


   Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;
   Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; 
   Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/8/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
   Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-ĐQHGHN ngày 30/5/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh;
   Căn cứ Quyết định 1949/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/6/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Trường Đại học St.Francis, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh
   Căn cứ Quyết định số 2964/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc miễn giảm học phí và hỗ trợ người học năm học 2021-2022
   Căn cứ Biên bản họp ngày 18/10/2021 về giảm học phí cho người học năm 2021-2022.
   Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm học phí phải nộp năm học 2021-2022 cho các sinh viên đang học bậc đại học liên kết quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
   + Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Tường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học TROY - Hoa Kỳ (BSBA Troy) 
   Mức giảm: 450.000 VNĐ/sinh viên/kỳ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
   Đối tượng: Sinh viên BSBA Troy học kỳ Thu 2021, kỳ Xuân 2022, kỳ Hè 2022
   + Chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết giữa trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học St.Francis - Hoa Kỳ (BBA USF); 
   Mức giảm: 755.000 VNĐ/ sinh viên/ kỳ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn) 
   Đối tượng: Sinh viên BBA USF kỳ mùa thu 2021, kỳ mùa xuân 2022 
Điều 2. Số tiền học phí được hỗ trợ giảm sẽ được Nhà trường trừ trực tiếp vào tiền học phí từng đợt thu năm học 2021-2022.
Điều 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc giảm học phí và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thông báo tới sinh viên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo và các phòng ban chức năng liên quan, chủ nhiệm các Khoa, viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN