Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo tuyển sinh trao đổi sinh viên trong nước học kỳ Hè năm học 2020-2021 THÔNG BÁO: Tuyển sinh trao đổi sinh viên trong nước học kỳ Hè năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong nước học kỳ Hè, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:1. Đối tượng

- Sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong nước.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký xét tuyển chương trình trao đổi đạt từ 2,5 trở lên.

- Có đủ điều kiện về tài chính để tham gia chương trình trao đổi.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian dự kiến tổ chức học kỳ hè tại các trường đối tác như sau:

STT

Tên trường

Thời gian kì Hè (dự kiến)

1

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 17/7/2021 (thi từ ngày 19/7/2021 đến ngày 31/7/2021)

2

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. HCM)

Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 07/8/2021 (thi từ ngày 09/08/2021 đến 21/08/2021)

3

Trường Đại học Cần Thơ

Từ ngày 21/06/2021 đến 25/07/2021

4

Trường Đại học Quy Nhơn

Từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 15/08/2021 (thi từ ngày 16/08/2021 đến ngày 27/08/2021)

5

Trường Đại học Đà Lạt

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 31/7/2021

* Phòng Đào Tạo sẽ thông báo thời khóa biểu cụ thể sau khi sinh viên đăng ký.
4. Chi phí tham gia chương trình:

- Sinh viên không phải đóng học phí khi tham gia trao đổi học kỳ hè (trừ các học phần đăng ký trao đổi là các học phần học lại, học cải thiện điểm, học phần ngoài chương trình đào tạo, học vượt chương trình đào tạo)

- Sinh viên tự túc sinh hoạt phí và các chi phí phát sinh khác khi tham gia chương trình trao đổi.

5. Trách nhiệm của sinh viên:

- Chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, nội quy của trường sở tại.

- Tuân thủ thời khóa biểu, các quy định về học tập, kiểm tra đánh giá, quy định về rèn luyện và các quy định có liên quan khác tại trường sở tại.

- Các chi phí phát sinh khi sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo ngoài chương trình đào tạo thỏa thuận của hai trường nộp tại trường sở tại theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về đi lại, chỗ ăn ở, sinh hoạt và các chi phí bảo hiểm, y tế và các chi phí khác liên quan trong thời gian học trao đổi tại trường sở tại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của hai Trường đối với sinh viên trao đổi.

6. Cách thức đăng ký xét tuyển:

- Sinh viên đăng ký online qua đường link http://traodoitrongnuoc.ueb.edu.vn và nộp đơn đăng ký xét tuyển tại các Khoa/Viện (theo mẫu tại phụ lục 1). Các Khoa/Viện tập hợp danh sách sinh viên đạt yêu cầu (theo mẫu tại Phụ lục2) gửi Phòng Đào tạo trước ngày 30/05/2021.

- Mỗi sinh viên được đăng ký từ 2 đến 4 học phần cho chương trình trao đổi sinh viên trong nước trong học kỳ Hè.

- Cố vấn học tập của các lớp có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia chương trình trao đổi.

Lưu ý:

(i) Học phần sinh viên đăng ký tại trường sở tại chỉ được công nhận tương đương khi có cùng tên học phần và số tín chỉ không nhỏ hơn số tín chỉ của học phần này trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hoặc nằm trong quyết định công nhận học phần tương đương giữa hai trường.

(ii) Sinh viên chỉ được đăng ký học tại trường sở tại và công nhận kết quả học tập các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt trong khung chương trình đào tạo sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Các học phần học bằng tiếng Anh sinh viên phải tích lũy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

(iii) Trong trường hợp sinh viên đã hoàn thành một học kỳ theo chương trình trao đổi và có nguyện vọng đăng ký học học kỳ ngay sau đó có thể đăng ký trực tiếp tại trường sở tại trong thời hạn ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

(iv) Trong trường hợp sinh viên đã tham gia học nhưng chưa hoàn thành các học phần đã đăng ký tại trường sở tại có nguyện vọng tiếp tục hoàn thành các học phần này tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần liên hệ ngay với phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo thông tin tại mục 8 của thông báo này để được tư vấn hỗ trợ.

(v) Toàn bộ kết quả tích lũy của sinh viên tại trường sở tại được chuyển điểm về Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (kể cả các học phần không đạt) theo qui định.

7. Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên được chấp nhận học trao đổi trong nước: trước 17h00 ngày 07/06/2021 (xem tại website Trường Đại học Kinh tế).

8. Thông tin liên hệ:

- Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Địa chỉ: Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 37547506 (máy lẻ: 554 – Dương Đức Hoàn).


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN