Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên chương trình đào tạo Chất lượng cao theo Thông tư 23 được đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo

Công văn số 1124/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/4/2019 về việc cho phép sinh viên học CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT được đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo


Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đai học; Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và nhu cầu của sinh viên.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đồng ý cho phép sinh viên đang học chương trình chất lượng cao trình độ đại học theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 24 Quy chế đào tạo đại học 5115/QĐ-ĐHQGHN.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN