Trang Đào tạo đại học
 
Nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính đợt tháng 12/2017

Thông báo số 429/TB-ĐHKT ngày 2/3/2018 của Trường ĐH Kinh tế V/v Nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính đợt tháng 12/2017


Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2017, Quyết định số 2655/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2017 và Quyết định số 2656/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo bằng kép) về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 như sau:

1. Thời gian nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp: Từ ngày 13/3 - 15/3/2018 (Sáng: từ 8h30 - 11h00, Chiều: từ 14h00 - 16h30)

2. Địa điểm nhận bằng: Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Các yêu cầu khi đến nhận bằng:

- Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, đề nghị người nhận bằng phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Phải hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN theo Công văn số 46/TTTV ngày 02/02/2018 của Trung tâm Thư viện - ĐHQGHN (có công văn kèm theo) và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp.

- Hoàn thành việc nộp học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp: Người nhận bằng đối chiếu nợ học phí theo Công văn số 319/ĐHKT-KHTC ngày 02/02/2018 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về kim tra tình hình đóng hc phí ca sinh viên hình thc đào to chính quy tt nghip đợt tháng 12/2017 (có công văn kèm theo).

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 024.37547506/ máy lẻ 305 (trường hợp không đến nhận bằng theo thời gian quy định trên).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 024.37547506/ máy lẻ 434 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.


Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế