Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 sau đăng ký học lần 3

Thông báo số 439/TB-ĐHKT ngày 22/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019 sau đăng ký học lần 3


Căn cứ Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày 19/11/2018 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (Phụ lục 1)

2. Danh sách các lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2)
3. Danh sách học phần thay đổi giảng viên (Phụ lục 3)

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN