Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học phần Tiếng Anh cơ sở 1, Toán cao cấp Học kỳ II, năm học 2016-2017

Thông báo số 703/TB-ĐHKT ngày 12/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 651/TB-ĐHKT ngày 7/4/2017 về việc thông báo thời khóa biểu học phần Toán cao cấp, công văn 637/TB-ĐHKT ngày 5/4/2017 về việc thông báo thời khóa biểu và danh sách các lớp học phần tiếng anh cơ sở 1 học kỳ II năm học 2016-2017;

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi của 2 môn Toán cao cấp và Tiếng Anh cơ sở 1 cụ thể như sau:

 

STT

Mã HP

Tên HP

Số TC

Sô SV

Số phòng

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

(Giảng đường VU)

Ghi chú

1

FLF2101

Tiếng Anh cơ sở 1

4

480

13

15/6/2017

1

702->808


2

MAT1092

Toán cao cấp

4

29

1

15/6/2017

2

702

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN