Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo số 4359/TB-ĐHKT ngày 30/12/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo thông báo

2. Thời gian học: SV nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 11/04/2022; Nghỉ Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/05/2022.

2.1. Khóa QH-2018-E: từ ngày 14/02/2022 đến ngày 09/04/2022

2.2. Khóa QH-2019-E: từ ngày 14/02/2022 đến ngày 04/06/2022

2.3. Khóa QH-2020-E: từ ngày 28/03/2022 đến ngày 10/07/2022 (dự kiến SV học QPAN&GDTC từ ngày 10/02/2022 đến ngày 24/03/2022)

2.4. Khóa QH-2021-E: từ ngày 28/03/2022 đến ngày 10/07/2022. Riêng lớp QH-2021-E QTKD dành cho các tài năng thể thao (Lớp QH-2021-E QTKD TT 1, QH-2021-E QTKD TT 2) học từ ngày 14/02/2022 đến ngày 04/06/2022.

3. Thời gian các tiết học các học phần chuyên môn: Thông báo số 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016

4. Địa điểm: Các khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu giảng đường nhà E4 - ĐHQGHN, Khu giảng đường Trường Tư thục Việt Úc, Khu giảng đường CSSNN - ĐHQGHN và Khu giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu); các học phần Giáo dục thể chất học tại Sân vận động đa năng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

5. Lưu ý khi đăng ký học phần:

5.1. Đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao TT 23: Phòng đào tạo hỗ trợ sinh viên đăng ký các lớp học phần đúng theo kế hoạch giảng dạy, tuy nhiên khi mở hệ thống các sinh viên có thể hủy và đăng ký các học phần bổ sung theo nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên phải kiểm tra lại dữ liệu đăng ký học trên Portal sinh viên và lưu kết quả sau đăng ký học lần 3.

5.2. Sinh viên đăng ký vượt tổng số tín chỉ của CTĐT sẽ phải nộp học phí bổ sung theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

5.3. Sinh viên được phép đăng ký hc tối đa 25 tín chỉ/học kỳ. Trong trường hợp sinh viên muốn đăng ký nhiều hơn 25 tín chỉ, sau đăng ký học lần 2 sinh viên nộp đơn xin đăng ký học bổ sung. Phòng Đào tạo sẽ xem xét giải quyết nếu có lý do chính đáng.

5.4. Sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E không được đăng ký học vào các lớp của khóa QH-2018-E, QH-2019-E do thời gian bắt đầu – thời gian kết thúc học kỳ II, năm học 2021-2022 của các khóa là khác nhau. Trường hợp sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E chủ động đăng ký vào các lớp của khóa QH-2018-E, QH-2019-E, sinh viên tự chịu trách nhiệm về vấn đề điểm chuyên cần và điều kiện thi kết thúc học phần.

5.5. Khóa QH-2020-E, QH-2021-E không đăng ký học các học phần giáo dục thể chất trong học kỳ II năm học 2021-2022. Sinh viên khóa QH-2020-E sẽ học kết hợp Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất theo kế hoạch riêng (dự kiến từ ngày 10/02/2022 đến hết ngày 24/03/2022 nếu điều kiện cho phép), sinh viên khóa QH-2021-E dự kiến học Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất vào học kỳ II năm học 2022-2023.

5.6. Học phần tiên quyết: Đối với học phần yêu cầu có học phần tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó. Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.

5.7. Học cải thiện: Đối với các học phần đạt điểm D, D+, sinh viên được đăng ký học cải thiện học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần cải thiện điểm.

6. Học phí: Sinh viên nộp học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh viên chỉ được công nhận đăng ký học thành công và được thi hết học phần/làm bài tập lớn khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.


7. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN:

TT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

20h00 ngày 7/1/2022 -8h00 ngày 10/1/2022

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1:

Sinh viên đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

Địa chỉ truy cập: dangkyhoc.vnu.edu.vn hoặc truy cập theo các bước : http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký.

- Sinh viên đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

2

10/1/2022 – 14/1/2022

Thông báo dự kiến các lớp học phần được mở, lớp học phần hủy do không đủ sĩ số tối thiểu, danh sách học phần mở bổ sung (nếu có), danh sách SV đăng ký học phần chưa đúng quy chế ĐTĐH và quy định về đăng ký học.

Xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên nộp đơn thắc mắc, đề nghị tại Phòng Đào tạo (nếu có).

3

20h00 ngày 21/1/2022

- 8h00 ngày 24/1/2022

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2:

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu.

Sinh viên xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên phải đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần đúng thời hạn (nếu có).

4

24/1/2022 - 28/1/2022

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 2

2. Danh sách sinh viên b xóa đăng ký hc do vi phm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định).

3. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

- Sinh viên bắt buộc phải vào kiểm tra, tải và lưu giữ dữ liệu và học đúng ở lớp học phần đã đăng ký thành công; theo dõi và đối chiếu với danh sách thu học phí khi có thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Sinh viên tải Đề cương học phần trên Hệ thống cổng thông tin; tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế.

5

20h00 ngày 25/2/2022 - 8h00 ngày 28/2/2022

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3:

Sinh viên có thể hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu có nguyện vọng.

Sinh viên lưu ý đây là lần mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng. Danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký. Nhà trường không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký học ngoài Hệ thống.

6

28/2/2022 – 4/3/2022

Thông báo:

1. Danh sách lớp học phần sau đăng ký học lần 3.

2. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do vi phạm quy định về đăng ký học (sinh viên đăng ký học cải thiện không đúng quy định, sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký).

3. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu, sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo).

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 401 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 306, 514).

 
Download Thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác