Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2404/TB-ĐHKT ngày 5/8/2021 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tinCăn cứ Thông báo số 2263/TB-ĐHKT ngày 23/7/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1).

 

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

 

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3): Nhà trường sẽ đăng ký cho sinh viên có tên trong đơn mở lớp học phần, trừ những sinh viên đã đăng ký lớp học phần khác trùng với lịch học của lớp mở bổ sung (sinh viên chủ động điều chỉnh đăng ký học trong lần mở cổng đăng ký lần 2). Sau đăng ký học lần 2, nếu sĩ số các lớp học phần mở bổ sung không đủ số lượng sinh viên đã cam kết, Nhà trường sẽ hủy lớp học phần theo đúng quy định.

 

4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 4).

 

5. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 5): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên chủ động hủy các học phần trùng lịch học trong lần mở cổng đăng ký học lần 2.

 

6. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 6): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

6.1. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt)

6.2. Các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy.

 

7. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 7): Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần trong đợt mở cổng đăng ký học lần 2 để đảm bảo tiến độ học tập.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực

 

Download Thông báo tại đây

 


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN