Trang Đào tạo đại học
 
Quy định về công tác Bảo hiểm y tế đối với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế

Ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHKT ngày 28/01/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>> Xem hoặc download Quy định Tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN