Lịch thi hệ đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1)
18/05/2021 08:29

Công văn số 1485/ĐHKT-ĐT ngày 17/05/2021 về việc Lịch thi hệ đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1)


Căn cứ công văn số 1432/ĐHKT-ĐT ngày 11/5/2021 của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về hình thức đánh giá hết học phần, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 312/TB-ĐHKT ngày 1/2/2021 của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về việc thông báo thời khóa biểu bậc đào tạo thạc sĩ học kỳ II năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức đánh giá hết học phần của hệ đào tạo thạc sĩ các học phần dự kiến thi ngày 12,13/6/2021 là làm bài tập tiểu luận, cụ thể theo danh sách kèm theo;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, học viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN