Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển áp dụng cho sinh viên trúng tuyển từ khóa QH-2019-E
16/01/2020 16:37

Ban hành theo Quyết định số 2335/QĐ-ĐHKT, ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kinh tế Phát triển
+ Tiếng Anh: Development Economics
- Mã số ngành đào tạo: 7310105
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế Phát triển
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Development Economics
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
2. Mục tiêu đào tạo và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN