Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo
08/01/2021 14:45I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (tên giao dịch tiếng Anh: Institute of Skills Education and Creative Intelligence; viết tắt thành: ISECI) thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 2116/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Nhà trường.

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước theo quy định.

Viện chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Viện được thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Quy định Tổ chức và hoạt động của Viện.

II. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Viện trưởng:

TS. Hoàng Khắc Lịch
Điện thoại: (24) 37547506 + máy lẻ 503
Email: lichhk@vnu.edu.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1. Nghiên cứu tiếp cận liên ngành (lấy kinh tế là chủ đạo), nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực liên quan đến kỹ năng, trí tuệ sáng tạo cho các đối tượng học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng và trí tuệ sáng tạo cho học sinh, sinh viên nhằm định hướng nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

3. Cung cấp các dịch vụ đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Tư vấn và phát triển các dự án giáo dục, kinh tế và xã hội cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Hợp tác với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong hoạt động nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ liên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

2. Nhiệm vụ

1. Hoạt động nghiên cứu:

a) Nghiên cứu liên ngành (lấy kinh tế là chủ đạo): kết hợp nghiên cứu kinh tế học hành vi, tâm lý học; kết hợp tâm lý học và kinh tế học nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, trang bị khả năng tư duy cho sinh viên, học sinh theo tiếp cận liên ngành để vận dụng trong thực tiễn;

b) Nghiên cứu khoa học và công nghệ về giáo dục học, tâm lý học, xã hội học xác định những vấn đề, giải pháp, phương thức phát triển giáo dục và tư duy, trí tuệ cho học sinh, sinh viên; ứng dụng, xây dựng các mô hình phát triển nguồn nhân lực trí tuệ.

c) Nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các chương trình đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên và cộng đồng, gồm: kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng tư duy... để ứng dụng trong thực tiễn, trở thành những công dân toàn cầu.

d) Triển khai những ý tưởng nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh và giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên để ứng dụng vào hoạt động của cộng đồng, doanh nghiệp; kết nối sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu về kinh tế, khoa học xã hội và liên ngành, hướng đến thực hành;

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước; đề xuất Hiệu trưởng Trường ĐHKT báo cáo ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Hoạt động đào tạo:

a) Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên về trí tuệ sáng tạo, hội nhập, công dân toàn cầu, tiếng Anh...

b) Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh và các vấn đề liên ngành lấy kinh tế làm chủ đạo cho các đối tượng có nhu cầu.

c) Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch.

3. Hoạt động tư vấn và dịch vụ

a) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên ngành có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

b) Tư vấn du học và hỗ trợ dịch vụ du học cho học sinh, sinh viên.

c) Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo quốc gia và quốc tế theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và Trường ĐHKT.

d) Chủ động khai thác, tổ chức thực hiện và chuyển giao các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

e) Hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên, đơn vị trong Trường tham gia đấu thầu các dự án trong nước và quốc tế.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường.

b) Tìm kiếm đối tác, xây dựng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên ngành, nhằm phát huy các thế mạnh tổng hợp của Nhà trường.

c) Hợp tác, xây dựng các dự án nghiên cứu quốc tế, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế.

d) Khai thác các cơ hội hợp tác, trao đổi giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình quốc tế trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực của giảng viên của Trường.

đ) Tham gia đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các Bộ, ngành sau khi báo cáo Hiệu trưởng.

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường.

f) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Viện theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;

g) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm đối với Trường theo quy định;

h) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

__________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà G4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ueb.edu.vn