Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
30/09/2020 10:39

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025


 

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Chức trách trong hội đồng

1.      

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

 Chủ tịch

2.      

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3.      

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

4.      

TS. Phạm Minh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

5.      

ThS. Nguyễn Đức Lâm

Phó Trưởng phòng

Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

Thư ký

6.      

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban

Ban Kinh tế Trung ương

Uỷ viên

7.      

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Viện Trưởng Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

8.      

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Chủ nhiệm

Khoa Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

9.      

PGS.TS. Hà Văn Hội

Chủ nhiệm

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

10.  

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Chủ nhiệm

Khoa Kinh tế Phát triển

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

11.  

PGS.TS. Trần Đức Hiệp

Chủ nhiệm

Khoa Kinh tế Chính trị,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

12.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chủ nhiệm

Khoa Kế toán Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

13.  

PGS.TS. Phan Chí Anh

Giám đốc

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

14.  

PGS.TS. Lê Trung Thành

Trưởng Phòng

Phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

15.  

TS. Hoàng Khắc Lịch

Trưởng Phòng

Phòng Tổ chức Nhân sự

Uỷ viên

16.  

TS. Võ Trí Thành

Chuyên gia Kinh tế

Uỷ viên

17.  

TS. Đinh Quang Ty

Chuyên gia Kinh tế

Uỷ viên

18.  

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Hapro

Uỷ viên

19.  

Ông. Lê Duy Anh

Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Xuân Hòa

Ủy viên


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN