Trang tin tức sự kiện

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 9/2021)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 9/2021)


1. Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
a) Hiệu lực thi hành: Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 02/11/2021 và thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012.
b) Đối tượng áp dụng: Cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
c) Nội dung cơ bản:
Ngày 17/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
Theo đó, sinh viên có quyền được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu; được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức; được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước.
Ngoài ra, sinh viên được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.
Bên cạnh đó, người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu. Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn...
2. Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
a) Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2021 và sửa đổi Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012.
b) Đối tượng áp dụng: Các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học trong phạm vi Đề án.
c) Nội dung cơ bản:
Ngày 08/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.
Theo quy định mới, trong cả quá trình học tập, nghiên cứu khi thời gian được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án còn bằng hoặc hơn một nửa thời gian theo quyết định phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học có thể chuyển ngành đào tạo hoặc cơ sở đào tạo 01 lần không vì lý do bị kỷ luật hoặc bị buộc thôi học.
Đáng chú ý, người học thạc sĩ được đăng ký dự tuyển để chuyển tiếp theo học ngay tiến sĩ và nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đáp ứng 03 yêu cầu sau:
  • Thứ nhất, đã tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ hoặc chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ trong cùng năm đăng ký tuyển chọn đi học tiến sĩ.
  • Thứ hai, có điểm đánh giá của tối thiểu 60% số học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ở mức xếp hạng cao nhất.
  • Thứ ba, được cơ sở đào tạo tiếp nhận vào học ngay chương trình đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo ở trình độ thạc sĩ.
*Lưu ý: Trình độ và ngành đào tạo thuộc Đề án này bao gồm: đào tạo trình độ tiến sĩ tất cả các ngành; đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao...
3. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 do Chính phủ ban hành quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021 và thay thế Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013.
b) Đối tượng áp dụng:
1. Nghị định này áp dụng đối với:
a) Công dân Việt Nam là học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và người học ra nước ngoài học tập theo các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 03 tháng liên tục trở lên (sau đây gọi chung là du học sinh);
b) Công dân Việt Nam là giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
d) Cơ quan, tổ chức cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
đ) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ở trong nước và nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
2. Nghị định này không áp dụng đối với công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3. Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Nghị định này và phù hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.
c) Nội dung cơ bản:
Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Theo đó, công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng;
- Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý đi học (đối với trường hợp có cơ quan công tác);
- Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên)...
4. Công văn số 4199/BGDĐT-GDĐH ngày 24 tháng 9 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh
a) Hiệu lực thi hành: Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/9/2021.
b) Đối tượng áp dụng: Các đại học, học viện, trường đại học; Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non.
c) Nội dung cơ bản:
Ngày 24 tháng 9 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4199/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do dịch bệnh.
Theo đó, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như kế hoạch đã thông báo do diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương khu vực phía Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo kế hoạch vào ngày 26/9/2021.
Để tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là các trường):
- Chủ động rà soát, công bố đề án tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành (trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) và triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;
- Xem xét bổ sung phương án tuyển sinh (có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội...) cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh...
5. Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc phê duyệt Danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89)
a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2021.
b) Đối tượng áp dụng: Các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89)
c) Nội dung cơ bản:
Ngày 17/9/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2914/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2030 (Đề án 89)
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh sách bổ sung 16 cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 bao gồm: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Quân y, Trường Đại học Cần Thơ Học viện Hành chính Quốc gia Trường Đại học Dược Hà Nội,...
(Cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2021)
 
 

Phòng Thanh tra Pháp chếVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành