Trang tin tức sự kiện

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022 lần 02)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật tháng 6/2022 lần 02): Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường;…1. Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông - Tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần.

a, Hiệu lực thi hành: Chỉ thị 643/CT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/6/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Chỉ thị này được ban hành để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập.

Với mục tiêu đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền.

 Thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó có việc:

“Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào”.

2. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

a, Hiệu lực thi hành: Chỉ thị số 08/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Để khắc phục những hạn chế của sự lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập: Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021, Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, cần Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, khơi dậy sáng tạo; bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui; chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường.

3. Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/6/2022 về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

a, Hiệu lực thi hành: Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan.

Cụ thể, trong tiêu chuẩn trình độ đối với công chức  kế toán, thuế, hải quan tại Thông tư 29/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 18/7/2022) không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như so với quy định hiện nay.

Thay vào đó, chỉ yêu cầu các đối tượng công chức sau đây có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ, bao gồm:

- Kế toán viên cao cấp;

- Kế toán viên chính;

- Kế toán viên;

- Kiểm tra viên cao cấp thuế;

- Kiểm tra viên chính thuế;

- Kiểm tra viên thuế;

- Kiểm tra viên cao cấp hải quan;

- Kiểm tra viên chính hải quan;

- Kiểm tra viên hải quan.

4.T hông tư 06/2022/TT-BGDĐT được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 11/5/2022 về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục.

a, Hiệu lực thi hành: Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26/6/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo đó, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ như sau:

- Đối với giáo dục mầm non:

Lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

- Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

- Đối với giáo dục đại học:

Lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa.

Phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

5. Công văn 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 30/5/2022 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Thí sinh F0 được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

a, Hiệu lực thi hành: Công văn 2232/BGDĐT-QLCL có hiệu lực từ ngày 30/5/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo đó, các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được bố trí phòng thi như sau:

- Thí sinh thuộc diện F0 và có giấy xác nhận sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Nếu vẫn có nguyện vọng dự thi, thí sinh phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý và sẽ được bố trí thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp việc bố trí phòng thi gặp khó khăn, Hội đồng thi tổ chức test nhanh cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi, cụ thể:

Thí sinh có kết quả test âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

Thí sinh có kết quả test dương tính được bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

- Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


Phòng Thanh tra & Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHNVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành