Hoãn học trực tiếp nội dung thực hành QPAN tại Hòa Lạc đợt tháng 3/2022 và điều chỉnh lịch học tập trung tại giảng đường đối với sinh viên khóa QH-2020-E

Trường Đại học Kinh tế thông báo sinh viên khóa QH-2020-E hoãn học thực hành QPAN (từ ngày 09/03/2022 đến ngày 23/03/2022) và học tập trung các học phần chuyên môn tại giảng đường từ ngày 14/03/2022Căn cứ kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của ĐHQGHN ngày 25/02/2022,

Căn cứ kế hoạch học tập kết hợp Giáo dục Quốc phòng An ninh & Giáo dục thể chất của sinh viên khóa QH-2020-E;

Trường Đại học Kinh tế thông báo:

  1. Hoãn học trực tiếp nội dung thực hành Quốc phòng An ninh tại Hòa lạc của sinh viên khóa QH-2020-E (Theo kế hoạch đã thông báo dự kiến từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 23/03/2022). Nhà trường sẽ thông báo tới sinh viên thời gian học trực tiếp nội dung thực hành Quốc phòng An ninh vào thời điểm thích hợp sau.
  2. Sinh viên khóa QH-2020-E học tập trung tại giảng đường các học phần chuyên môn từ ngày 14/03/2022 theo thời khóa biểu đã thông báo.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh, Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu thông báo cho sinh viên khóa QH-2020-E để thực hiện theo đúng kế hoạch tại Thông báo này./.

Download Thông báo tại đây


Phòng Đào tạo